Affordable Access

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE KONTROL ODAĞI İLE KENDİ KENDİNE ÖĞRENMEYE HAZIROLUŞ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Authors
Publisher
Atatürk Üniv. Sağlık Bilimleri Fak. / Atatürk University Faculty of Health Science
Publication Date

Abstract

Kendi kendine öğrenme hemşirelik eğitiminde istenen bir sonuçtur. Günümüzde hemşirelik eğitiminde kendi kendine öğrenme aktivitelerinin önemi vurgulanmakta ve probleme dayalı öğrenme yaklaşımının hemşirelik öğrencilerinde bilgiyi sentez etmeyi, eleştirel düşünmeyi ve kendi kendine öğrenmeyi geliştirdiği belirtilmektedir. Kendi kendine öğrenme kontrol odağı gibi bireysel özelliklerle ilişkilidir. Çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinde kendi kendine öğrenmeye hazıroluş ile kontrol odağı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma tanımlayıcı olup, probleme dayalı öğrenme yaklaşımının kullanıldığı hemşirelik okulundaki öğrencilerde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 166 öğrenci oluşturmuştur. Veriler tanıtıcı özellikleri içeren soru formu, “Kontrol Odağı Ölçeği” ve “Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Ölçeği” ile toplanmıştır. Yapılan analizde öğrencilerin kontrol odağı ile kendi kendine öğrenmeye hazıroluş puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı (p=.000), negatif yönde, zayıf bir ilişki (r= -.28) saptanmıştır. Kontrol odağı puanı kendi kendine öğrenmeye hazıroluştaki değişimin %7 sini açıkladığından kendi kendine öğrenmeyi etkileyen diğer faktörler araştırılmalıdır.Anahtar Kelimeler: Kontrol odağı, hemşirelik öğrencileri, probleme dayalı öğrenme, kendi kendine öğrenmeye hazıroluş

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments