شیوع ناهنجاری مادرزادی آشکار و عوامل مرتبط با آن در شهرستان اردبیل در سال 1390

Affordable Access

شیوع ناهنجاری مادرزادی آشکار و عوامل مرتبط با آن در شهرستان اردبیل در سال 1390

Authors
Publisher
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Keywords
  • Wa بهداشت عمومي
  • Ws بیماریهای کودکان

Abstract

مقدمه: ناهنجاری های مادرزادی از مهمترین دلایل معلولیت و مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته محسوب می شوند و هزینه بستری و اقدامات درمانی این کودکان، بار سنگینی را به سیستم بهداشتی و خانواده های آنها وارد می کند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع ناهنجاری مادرزادی و عوامل خطر مرتبط با آن انجام شد. روش­ کار: در این مطالعه مقطعی، تمام نوزادانی که از آذر ماه سال 1389 تا مرداد ماه سال 1390 در بیمارستان­های اردبیل متولد شده بودند، طی 24 ساعت اول بعد از تولد معاینه شدند و وجود هرگونه ناهنجاری مادرزادی قابل مشاهده ثبت شد. از 6868 نوزاد متولد شده در شهرستان اردبیل در مدت مطالعه، 57 نوزاد به ناهنجاری آشکار مادرزادی مبتلا بودند که به عنوان گروه مورد وارد مطالعه شدند و 180 نوزاد به ظاهر سالم، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته و بر اساس اطلاعات ثبت شده در پرونده­ بهداشتی زنان باردار گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های رگرسیون تک متغیره و چند متغیره انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته­ ها: میزان شیوع ناهنجاری مادرزادی، 2/8 در 1000 تولد زنده بود و ناهنجاری های سیستم اسکلتی - عضلانی (1/35%)، سیستم عصبی مرکزی (8/22%)، دستگاه گوارش (5/17%)، دستگاه ادراری تناسلی (8/15%) و کروموزومی (8/8%) به ترتیب بیشترین شیوع را داشتند. ابتلاء به پلی هیدروآمنیوس (4/14=OR، 001/0=p)، الیگوهیدروآمنیوس (13=OR، 009/0=p)، پره اکلامپسی (3/11=OR، 001/0=p)، حاملگی ناخواسته (9/4=OR، 001/0=p)، عفونت ادراری (8/2=OR، 04/0=p) و رابطه خویشاوندی (2/2=OR، 038/0=p) مهمترین عوامل خطر همراه با ناهنجاری مادرزادی بودند. نتیجه ­گیری: اقدامات تشخیصی زود هنگام در زنان مبتلا به پلی هیدروآمنیوس، الیگوهیدروآمنیوس، پره اکلامپسی، حاملگی ناخواسته، عفونت ادراری و زنان دارای رابطه خویشاوندی با همسر می­تواند راهکار مناسبی جهت کاهش تولد نوزادان ناهنجار باشد.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F