Affordable Access

Методичні вказівки до вирішення спеціалізованих задач з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки"

Authors
Publication Date
Keywords
  • Теоретические основы электротехники

Abstract

СОДЕРЖАНИЕ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Харківська державна академія міського господарства До друку затверджую Перший проректор ____________ Г.В. Стадник Методичні вказівки до вирішення спеціалізованих задач з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" (для студентів 2 курсу спеціальності 6.092204 – "Електричний транспорт") Харків – ХДАМГ – 2003 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вирішення спеціалізованих задач з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" (для студентів 2 курсу спеціальності 6.092204 – "Електричний транспорт"). – Харків: ХДАМГ, 2003. – 35 с. Укладачі: Самошкін В.П., Форкун Я.Б., Алаєв П.М., Коваленко В.І. Рецензент: доц., к.т.н. Нем В.К. (завідувач кафедри ЕПЕТ ХДАМГ) Рекомендовано кафедрою електротехніки, протокол № 1 від 29.08.2003 р. Навчальне видання Методичні вказівки до вирішення спеціалізованих задач з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" (для студентів 2 курсу спеціальності 6.092204 – "Електричний транспорт") Укладачі: Самошкін Володимир Петрович Форкун Яна Борисівна Алаєв Павло Миколайович Коваленко Віталій Іванович Відповідальний за випуск: Алаєв П.М. Редактор: М.З. Аляб'єв Комп'ютерна верстка: Алаєв П.М. План 2003, поз. 333 Підп. до друку Друк на ризографі Тираж 50 прим. Формат 60х841/16 Умовн. друк. арк. 1,8 Замовл. № Папір офісний Обл. вид. арк. 2,0 Ціна договірна Харківська державна академія міського господарства Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ 61002, Харків, вул. Революції, 12 �PAGE �1�

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments