Affordable Access

ผลกระทบของการสื่อสารภายในห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อกลยุทธ์การจัดซื้อและ ผลประกอบการด้านการเงินของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • การจัดซื้อ
  • การสื่อสาร
  • อุปทานและอุปสงค์

Abstract

งานวิจัยชิ้นนี้ ศึกษาถึงผลกระทบของการสื่อสารระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานที่มีต่อกลยุทธ์การจัดซื้อและผลการดำเนินงานด้านการเงินของธุรกิจอันประกอบไปด้วย องค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการผลิตเครื่องเรือนและธุรกิจการผลิตเครื่องแต่งกายในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ในการวิเคราะห์จะใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยมีตารางแสดงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนอกจากนี้ยังใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรกลยุทธ์การจัดซื้อ และตัวแปรการสื่อสารระหว่าองค์กรในโซ่อุปทานนั้นมีความสัมพันธ์กับตัวแปรผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อ นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวแปรการสื่อสารระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานและตัวแปรผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อนั้นมีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานด้านการเงิน อย่างไรก็ตามตัวแปรกลยุทธ์การจัดซื้อไม่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานด้านการเงิน ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ทำการเก็บข้อมูลนั้น มีปัญหาเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานด้านการเงินขององค์กรค่อนข้างมาก นอกจากนี้เมื่อได้ทำการศึกษาแยกตามอุตสาหกรรมย่อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างในธุรกิจการผลิตเครื่องเรือนและธุรกิจการผลิตเครื่องแต่งกายนั้น ตัวแปรกลยุทธ์การจัดซื้อกลับมีผลต่อผลการดำเนินงานด้านการเงินขององค์กร การวางกลยุทธ์การจัดซื้อในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์นั้น อาจจะไม่มีผลต่อการดำเนินงานด้านการเงินมากนัก ดังนั้น องค์กรในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมควรจะมีการวางกลยุทธ์การจัดซื้อ และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารระหว่างองค์กรในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มีผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อและด้านการเงินที่ดีขึ้น

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments