Affordable Access

De l'amor i de la pesta al segle XIV. De Jaume d'Agramunt al Speculum Al Foderi

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Sin título-8 Eloi Castelló i Gassol D E L'AMOR I DE LA PESTA AL SEGLE XIV. DE JAUME D'AGRAMUNT AL SPECULUM AL FODERI 230 Aquest treball es va presentar en forma de ponència a les jornades d'estudi sobre la his- tòria i el patrimoni de l'Urgell; per tant, és un treball concebut per a exposar-se oralment davant el públic. És també un treball de lectu- ra -en veu alta- de textos antics sense, però, la pretensió de formular tesines. Hi ha doncs, més voluntat informativa que no interpretativa. Oralitat i lectura eren els objectius de la po- nència i a l'hora de plantejar-ne la publicació en aquesta revista d'erudició no he volgut trair- los, he deixat el text pràcticament igual de com va ser dit. Quant als continguts, la ponència versa sobre el patrimoni cultural que ens ha llegat l'edat mitjana i se centra sobretot en dues obres: una mèdica i l'altra mèdico-erotològica. Ambdues donen una idea del modus vivendi i de la concepció del món dels homes medie- vals, i estan amarades del saber universal d'aquella època. Aquestes dues obres manus- crites que m'han servit de pretext per l'exposi- ció estan, a més, íntimament relacionades amb l'Urgell, són: -Regiment de preservació de pestilència de Jacme d'Agramont (s.XIV). Conservat a l'Ar- xiu Parroquial de Verdú. -Speculum al foderi. Anònim de finals del XIV o començaments del XV, procedent de la bi- blioteca del primer comte de Guimerà, i que fou traslladada a la "Biblioteca Nacional de Madrid". Ens situarem al segle XIV, en la florida de la Universitat de Lleida. Cal recordar que L'Estu- di General va ser fundat el 1300 amb una but- lla del papa Innocenci VII i amb privilegis del rei Jaume II. A l'Estudi s'ensenyaven Lleis, Cà- nons, Filosofia, Arts i Medicina (que és el que ens interessa més per l'exposició). Les prerro- gatives que gaudia L'Estudi General eren excel.lents: per exemple, cap més ciutat de la Corona d'Aragó podia establir una Universitat. S'escollia un rector que havia de ser de fora DE L'AMOR I LA PE

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F