Affordable Access

U spomen: Prof. dr. sc. Boris Prohaska

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_11-2010.vp:CorelVentura 7.0 u spomen Prof. dr. sc. BORIS PROHASKA (1928. – 2010.) Prof. dr. sc. Boris Prohaska, dragi kolega i prija- telj, nastavnik, znanstvenik, poznat i priznat naft- ni struènjak, zauvijek nas je napustio 9. rujna 2010. i dolièno je ispraæen na zagrebaèkom Mi- rogoju 14. rujna. Roðen je u Zagrebu 10. srpnja 1928., gdje je 1947. završio gimnaziju i upisao Kemijsko-teh- nološki odjel Tehnièkog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1953. godine i iste godi- ne izabran je za asistenta na Zavodu za organsku kemijsku tehnologiju. Odmah je prepoznao zna- èenje i vrijednost naftne i petrokemijske pro- izvodnje, pa je iz tog podruèja izradio doktorsku disertaciju te 1959. godine stekao naslov doktora znanosti. Nakon osnivanja Odjela za naftu i petrokemiju u Sisku, kao dijela Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Zagrebu, 1960. godine izabran je u zvanje docenta, a 1967. u zvanje izvanrednog profesora. Na temelju postignutih znanstvenih i struènih rezultata u podruèju naftnih i petrokemijskih procesa, te primjene tih rezultata, 1977. godine izabran je u zvanje znanstvenog savjetnika i redovitog pro- fesora. Godine 1963. premješten je u Rafineriju nafte Sisak, na mjesto direktora SluÞbe za razvoj, a 1971. na mjesto savjetnika u Ini – Razvoju i istraÞivanju u Zagrebu. Èitavo to vrijeme djeluje i kao nastavnik na fakultetu u Sisku, a od 1983., preseljenjem tog odjela u Zagreb, na fakultetu u Zagrebu. Umirovljen je 1990. go- dine. Prof. dr. sc. Boris Prohaska bio je osoba obdarena neposrednošæu, društven, uvijek vedrog raspoloÞenja, duhovit, nasmijan, spreman na šale i dosjetke, ali i na vrlo ozbiljne struène rasprave i polemike. Neodoljivim optimizmom i pozitivnim pristupom zarazno je dje- lovao na slušatelje, od neposrednih suradnika i studenata do kole- ga i profesora. U kontaktu s kolegama uvijek je bio korektan i iskren. Boris je imao i sporednih zadovoljstava. Iako kontinenta- lac, bio je zaljubljenik u more, jedrenje i ribolov. Vlastitim je ruka- ma sagradio

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments