Affordable Access

Prikaz skupa: MOBBING: JUČER, DANAS – ALI NE I SUTRA!

Authors
Publisher
Faculty of Law, University of Zagreb, Department of Social Work
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

11 Prikaz prikaz skupa 361 Mobbing: juËer, danas - ali ne i sutra MOBBING: JU»ER, DANAS - ALI NE I SUTRA! 1. meunarodna konferencija Zagreb, 5. - 7. prosinac 2007. U organizaciji Udruge za pomoÊ i edukaciju ærtava mobbinga i Gradskog poglavarstva Grada Zagreba, a uz podrπku Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH, Ureda za ljudska prava Vlade RH, Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaπtitu i branitelje Grada Zagreba i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog druπtva odræana je Prva meunarodna konferencija flMobbing: juËer, danas - ali ne i sutra!«. Tijekom uvodnih izlaganja predstavnici Udruge za pomoÊ i edukaciju ærtava mobbinga istaknuli su kako putem ove konferencije æele upoznati javnost s dosezima svoga djelovanja na razini pojedinca i druπtva. Mobbing nije samo problem pojedinca - jednog zaposlenika ærtve mobbinga i njegove obitelji, veÊ i poslodavaca, jer ovi problemi stvaraju velike troπkove prouzrokovane smanjenom radnom uËinkovitoπÊu zaposlenika i bivanjem na bolovanjima. Velika konkurencija na træiπtu rada, globalizacija, organizacijske promjene (privatizacija, restrukturiranje i spajanje poduzeÊa, informatizacija i sl.), ekonomska kriza, nesigurnost radnih mjesta i oËekivanja fleksibilnosti zaposlenika doveli su do porasta mobbinga. Emocionalna i moralna maltretiranja na poslu postala su uoËljivija nego ikada prije. Poslodavci su prisiljeni analizirati svaki problem koji ima negativne posljedice na produktivnost i troπkove proizvodnje. Zadnjih godina provedena su mnoga istraæivanja tog fenomena sa æeljom da ga se πto bolje prepozna i da se odrede njegova obiljeæja kako bi se moglo raditi na poboljπanju kvalitete meuljudskih odnosa 362 prikaz skupa Ljetopis socijalnog rada 2008., 15 (2), 361-364 str. i na prevenciji mobbinga. Konferencijom se æeljela naglasiti upravo potreba za pronalaæenjem rjeπenja koja Êe rezultirati razvojem druπtva i gospodarstva na naËelima druπtvene odgovornosti. Na konferenc

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F