Affordable Access

Les ONGs gironines, molts reptes a superar

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0158_026 Educar en la pan Í la soltdaritat L'aparició de les OrganÍtz;icions No Go\'ernamcnr;ils ¿c CodpL'ració per al Desenvulupamem (ONüD) es produeix després de finalitzada la II Guerra Mundial. Son entitars n(i !u- cratives independents respecte deis governs. El sen ambit d'actuació és la cooperació internacinnal i les seves activitats poden ayrupar-se en qiiatre blocs: realització de programes o pro- jectes en els paísos en via de desenvO' ¡Lipament; realització de profíraines d 'educació per potenciar la sensibilitat de l'opinió piiblica en els paísos avan^ats; realització de progra- mes d ' invest igació i estudi sobre temes de cooperado internacional; seguiment i avaluado de projectes d'altres ONG o de poders púbíics. La Federado Catalana d 'ONG disposa de 31 organitzacions i la coor- dinadora espanyola de 70, la majoria de les quals treballen a America del Sud, Centramérica (75%), i África (12%). Món-3. Universitaris peí ter- cer món és la mes jove de les organit- zacions que lii ba a Catalunya. Nelx l'any 1985 en el marc de la Universi- tat de Barcelona. Avui aplega estu- diants, professors i Ilicenclars de qua- tre univcrsitats catalanes. El sen marc d'actuació és la joventut, la Universi- cat i la cooperació internacional, i in- cideix, principalment, en la sensibilit- zació i divulgado de la realitat del Tercer Món. Josep de Délas, director de Justicia i Pau a Girona, també creu que cal sensibilitzar la societat de quina és la situació que es viu al Ter- cer Món i sobre quina és la situació que hi viuen els coMectius de margi- nats del nostre entorn mes immediat. Es Túnica manera d'aconseguir un res- pecte i igualtat entre diferents cultu- res i, en aqucst sentit, el treball a les escoles, explica Josep de Délas, és moíi im¡K)rumi ¡)erque cal sensibilitzar els mes jí)ves en criieris de snlidaritcii i igualtat entre lots eh gi'ups que confor- men els sen entorn mes immediat. María Sotaní és periodista ntolts repte a superar ncesc C

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F