Affordable Access

Sessió Científica del 18 d'abril de 1926

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Sessió Científica del 18 d'abril de 1926 BUTLLETI DC LA "1mt1tu[io0 Catalana de Historia Natural" 2." SFRIE. BARCELONA , ABRIL 1926. VoL. VI- NOM 4 SECCIO OFICI A L SESSIO CIENTIFICA DEL 8 d'ABRIL DE 1926 Presidencia del R . P. Jaume PUJICLA, S. J. President Amh assists ncia dels membres senyors AGUILAR- AMA( (Secretari), R. P. B AI ASI'H, S. J., Mosseii BAIALLER, BOLOS, BorEV, CODINA, CIA IRE.CASAS, FONT QI!I?R, GARGANTA, SAGARRA, (I. de), I SALA, el Sr. President obra la sessiO a les IS hores, 30 minuts. Es adores per unanimitat com a memble el senyor D . Josep PAI oc Ruiz, professor de Osca presentat a la sessiO passada pets membres R. P. PUJIr9. A, R. P. BALASCH i CUA rRECASAS. CO.MI'NICAC IONS VERBALS: Un bolet nou per a la peninsula iberica -El senyor FoNI Qua pre- -enta III exemplar del bolet Ballarrea phalloides trobat l'any 1917 a \lanre-, i del qual sols hi havia fins era una city a Franca i dugues a Italia, apart les dels paisos Ines Ilunyans. Presencia de Pterotrachea coronala Forsk . en aigi es de Barcelona -El membre Sr. AGUILAR-AMAT comunica haver ingressat en les colec- I^sI I Ii A l;Aial A,.A Iii 111s10RIN ,'AID RAi dons malacologiques del Mtiseu de Biologia tin exemplar del Molusco Heteropod, Pterolrachea corona/a Forsk. procedent de la rada de Barce Iona i que visque algun temps en el Aquari que la Junta de Ciencies Na- turals to instal'lat en la caseate del Pare. TREiAI. I.S 0RRIINAI,S: Boea.t. y Pocti, A : De unos Muluscos ntarinos encontrados al perfo- rar tin pozo At tesiano. -MALUQUER, Jq.: Amphibien Ind Reptilien aus dent noerdlichen and oestlichen Spanien gesanunelt von D1 . F. HAAS von Ro- ReRr MERrr:NS.-A.Bouis: EI Polypodrum camluicnm a Catalunya? No havent res Ares de que tractar el Sr. President aixeca la sessic' a es 19 bores 45 mintits. Fdat dels jaciments de mamifers neogenics pirenencs Per Mu. J. R. BA I AI LI-R EI director de la Carta Geografica del Govern de Barcelona, Mr Mar- cel CHEVALIER, pa

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F