Affordable Access

Sessió Científica del 18 d'abril de 1926

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

Sessió Científica del 18 d'abril de 1926 BUTLLETI DC LA "1mt1tu[io0 Catalana de Historia Natural" 2." SFRIE. BARCELONA , ABRIL 1926. VoL. VI- NOM 4 SECCIO OFICI A L SESSIO CIENTIFICA DEL 8 d'ABRIL DE 1926 Presidencia del R . P. Jaume PUJICLA, S. J. President Amh assists ncia dels membres senyors AGUILAR- AMA( (Secretari), R. P. B AI ASI'H, S. J., Mosseii BAIALLER, BOLOS, BorEV, CODINA, CIA IRE.CASAS, FONT QI!I?R, GARGANTA, SAGARRA, (I. de), I SALA, el Sr. President obra la sessiO a les IS hores, 30 minuts. Es adores per unanimitat com a memble el senyor D . Josep PAI oc Ruiz, professor de Osca presentat a la sessiO passada pets membres R. P. PUJIr9. A, R. P. BALASCH i CUA rRECASAS. CO.MI'NICAC IONS VERBALS: Un bolet nou per a la peninsula iberica -El senyor FoNI Qua pre- -enta III exemplar del bolet Ballarrea phalloides trobat l'any 1917 a \lanre-, i del qual sols hi havia fins era una city a Franca i dugues a Italia, apart les dels paisos Ines Ilunyans. Presencia de Pterotrachea coronala Forsk . en aigi es de Barcelona -El membre Sr. AGUILAR-AMAT comunica haver ingressat en les colec- I^sI I Ii A l;Aial A,.A Iii 111s10RIN ,'AID RAi dons malacologiques del Mtiseu de Biologia tin exemplar del Molusco Heteropod, Pterolrachea corona/a Forsk. procedent de la rada de Barce Iona i que visque algun temps en el Aquari que la Junta de Ciencies Na- turals to instal'lat en la caseate del Pare. TREiAI. I.S 0RRIINAI,S: Boea.t. y Pocti, A : De unos Muluscos ntarinos encontrados al perfo- rar tin pozo At tesiano. -MALUQUER, Jq.: Amphibien Ind Reptilien aus dent noerdlichen and oestlichen Spanien gesanunelt von D1 . F. HAAS von Ro- ReRr MERrr:NS.-A.Bouis: EI Polypodrum camluicnm a Catalunya? No havent res Ares de que tractar el Sr. President aixeca la sessic' a es 19 bores 45 mintits. Fdat dels jaciments de mamifers neogenics pirenencs Per Mu. J. R. BA I AI LI-R EI director de la Carta Geografica del Govern de Barcelona, Mr Mar- cel CHEVALIER, pa

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.