Affordable Access

El arte nuevo de hacer comedias y el teatro del siglo XVII

Authors
Publisher
Universitat de Les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Literature

Abstract

'81C 'i1 'A '1 'a?ulp?l3g al> elr!nna u9 ',o.&anu 1iiV [x,, ap " ~ O [ > U J F ~ u?,, .,,ozisni asn ?!q!.risa a$ caua!nb er-crl caropsiaadsa col~?nl>c iod oii!s ~opai;iidrniu! Jns uapand ou oiil, cnls[ni!irod soYsi!r ap c?neli c 'iio!:>:,npii! np B!A 1011 1[(1!:![3111! sa <>[OS 10-1?<1s~> n11831 [a i ~ ~ ! p S O I I E ~ ~ U ap oi![<{?d [ c reiq!n iiaacil uiic ai rads ; i~a i~s o a i i ! : , n ~ o u i o ~ !';V., : ~ i ~ l u [ ~ : n i x 3 1 niin!lsi>s ' 9 % ~ '03p?q ';,/wu$ud~i? <<01197711 a??> .aruoJ,> U, n i ~ p rnauoyJ al> uo?l<lanuo3 u] ~ s s 2uvs a p ? l a~nd q a p ?3?,0$ np suo?n,nla<lay .,,aiue!qur'ea aiuauii?i!u!gu! oa![q?d 'elduraiuoo i ? ~ anb oi!lq?d asa ap apuadap oi!x? ns anblocl sopoluoa swp sol aua!i 'vas anb wuanq ~ o d '-elo~ecisa e!pnmoo sun, , :ar[!.Iasa d o d e ~ a d 'm ap gap! 111 ua a~s!su! g s o u ! s a ~ u o ~ .J ,'ipIanlai -sdaa aiuauraiua!aal syur d 'o!lmd.la~om owoa se)srueds!q orpaq uuq 01 osnlau! :ows!li?s~an!un ap e i p j -e[ IIAX 019!s lap oli-eai olisanu e opeyao lda~ e q a s .uola!paaa~d sou anb so1 a[> sauo!xapal e p ~ o q e1 lo<l Jeqaa . I B ~ I J ! U ~ ! ~ nqap sprn,e[ anbuni? '0i!3!1 a~dwa!s sa zapaluoq uoa sema1qold sol leaiuelder d ~ a s u a d a x .o!lc.iai!l opesed la oi.ra!ai? al1 e 5 l u ~ 0 8 ~odi?ui u o i lez![eue laluaiu! el-ed sa [qe~oae j spw sauo!a!p -uoa ua oogya le auod anb u?!aaajlad ap ou!wea un alloaal e!li?rq![ i?a!i!la el anb sa o1 u?!qwei o l a d 'saiua9 d seaod? seslanrp essd s m o i SI?$U!IS!~ vay!uQ!s e!m~ai!l w q o eun anb ap peplah el ap 1:iled alqesuods!pu! oisandnsald sx (wr!i?l?l> /o szapuold a y j U:> ' L O 7 1 1 3 'S 'J) ',,alla [a sind sosn so!dord sns aoa!i b 'allr 13 31q0C 5~1nn901d St?!tlold ins 3i8q '~?!3~!331dB ap ss!mSaioi se!dul<I sns aiie [ap u?~~l . [d iu~luOi P[ P nn311 u?!3BI3u38 opn3 ml>~orl 'n!rnJai!j in!i;zn e!dor<l ns rauoi aqap u?!3sraul2 B P B ~ , , Se trata de un problema ampliamente debatido, si bien reconocemos con J. Casalduero:

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F