Affordable Access

Slovenske ljudske pesmi Koroške, 2. knjiga: Ziljska dolina, uredila in za tisk pripravila Zmaga Kumer, lnštitut za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, Ljubljana 1986, 654 str.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Nar. umjet. 27,1990, str. 247-331, PRIKAZI snimaka iz Kanalske doline, strucnjaku su vrlo zanimljive pojedine razlike u transkripcijama koje su na osnovu istih magnetofonskih snimaka izradili P. Merku i J. Strajnar. Tako je npr. napjev pod br. 53/3 Strajnar transkribirao samo dvoglasno, a Merku troglasno - osim u prva dva takta (br. 579). Pod brojem 574 Merku u svojoj zbirci donosi troglasan zapis, dok Strajnar u ovom svesku pod br. 22/2 objavljuje dvoglasan zapis uz opasku da troglasje u tom primjeru nije izrazito. Razlike u zapisivanju metroritamskog ustrojstva istog snimljenog napjeva mogle bi izazvati zanimljivu strucnu diskusiju, ali one su i shvatljive zbog mnogih primjera u slobodnijem metroritamskom odvijanju napjeva. Razlika ima i u klasifikaciji pjesama uz koje je objavljen i odgovarajuCi napjev. Zbog sadrzaja teksta ~to sam za sebe moze biti i djecja pjesma Z. Kumer stavlja pjesrnu br. 61 ("Tri, tre, koze sa u skalah") u djecje pjesme, dok Merku istu pjesmu uvr~tava u plesne - i to zato sto se uz napjev te pjesrne koji troglasno izvode odrasli mu~karci i ple~e "~tajrislonc". Zbog istih razloga primjer br. 27/8 Z. Kumer svrstava u ljubavne, a P. Merku u plesne. Uz pjesmu br. 82 (zapis Nadje Kriscak i Mirana Ko~ute) - koja u prve tri kitice pripada legendamoj 0 sv. Bemardu, au nastavku je u Sloveniji opcepoznata "Rasti, rasti rozmarin" - Z. Kumer ne objavljuje i napjev, uz obrazlozenje da zapis tog napjeva ne odgovara svim kitieama teksta te pjesme. Pote~koce, nairne, stvaraju heterosilabicki stihovi SlOpokazuju narocito 1. i 6. kitiea u odnosu na ostale kitiee. Uredniea zbirke ne donosi ni M. Majarov zapis napjeva za koledarsku pjesmu br. 77 uz obja~njenje da je zapis tog napjeva neuvjerljiv. Smatram da bi bilo korisnije da se u takvim primjerima objavi problematican notni zapis, dakako uz potreban komentar, to i stoga sto zbirka sadrzi relativno malo napjeva. . Objavljeno gradivo obiluje raznolikostima. Uz Majarove zapise tekstova duge pripovjedne 0 kralju Matjaiu i novogodi~nj

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments