Affordable Access

Inventar fonda Pomorska oblast za Ugarsko-hrvatsko primorje u Rijeci : 1870.-1918. Ur. Crnković, G., Sandor, B. Rijeka : Državni arhiv u Rijeci; Kaposvar : Somogy Megyei Leveltar, 2011.

Authors
Publisher
Croatian State Archives; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Prikazi i recenzije / Reviews 377 Arh. vjesn. 56(2013), str. 343-404 Inventar fonda Pomorska oblast za Ugarsko-hrvatsko primorje u Rijeci, 1870.-1918. Rijeka : Državni arhiv u Rijeci, 2011. Posebna izdanja, sv. 21, str. 1-159, I-XVI. Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság iratai, 1870-1918. Kaposvár : Somogy Megeyi Levéltár, 2011. str. 1-191. U izdanju Državnog arhiva u Rijeci i Županijskog arhiva u Kapošvaru 2011. godine dvojeziËno je tiskan inventar fonda Pomorske oblasti za Ugarsko-hrvatsko primorje u Rijeci (1870-1918), koji su zajedniËki uredili Goran Crnkovi≥ i Sandor Bösze. Pored Kraljevskoga gubernija za Rijeku i Ugarsko-hrvatsko primorje, rijeË je o jednoj od najznaËajnijih institucija koje su djelovale na podruËju tzv. Ugarskog pri- morja, hrvatskog teritorija koji je u razdoblju od 1870. do propasti Monarhije 1918. godine, bio izravno prikljuËen Ugarskoj temeljem tzv. rijeËkog provizorija. Ova je in- stitucija poslovala prvenstveno na maðarskom, ali dijelom i na talijanskom, njemaË- kom ili hrvatskom jeziku, a korespondirala je i na drugim jezicima. Inventar je rezultat meðunarodne suradnje u koju su bila ukljuËena i nadležna ministarstva, Ministarstvo kulture RH te maðarsko Ministarstvo obrazovanja i kulture, kao i bivše Ministarstvo informatike i telekomunikacije, maðarska Zaklada nacionalne kulture (razliËito se na- ziva, na drugome mjestu: Nacionalna kulturna zaklada) i razne druge institucije i sponzori, koji su financirali desetogodišnji rad na sreðivanju fonda Pomorske oblasti, pohranjenog u Državnom arhivu Rijeka, kao i objavu inventara. U realizaciju projekta bilo je ukljuËeno osamnaest arhivista i arhivistica: šesnaest maðarskih iz Županijskog arhiva u Kapošvaru (Karoly Bóna, Anita Friedrich Bíró, Sándor Bősze, Csaba Csendes, Csaba Csóti, László Fejes, Jószef Gyenesei, Gábor Miseta, Mária Nagy-Tóth, Tamás Polgár, Zoltánné Prait, László Szántó, Jánosné Tóth, Józsefné Vető, Anita Vonyó i Milan Zsidakovits), i dvoje hrvatskih (Erzsébet-Mária Dolinar i Karmen Laza

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F