Affordable Access

การหาความสัมพันธ์พ่อกับลูกในโคนมด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมชนิดไมโครเซทเทลไลท์

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • เครื่องหมายพันธุกรรม
  • ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
  • โคนม
  • ไมโครแซทเทลไลท์ (พันธุศาสตร์)
  • การพิสูจน์ความเป็นบิดา

Abstract

ประเมินประสิทธิภาพการตรวจสอบความสัมพันธ์พ่อกับลูกในโคนมที่บันทึกในพันธุ์ประวัติ ด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมชนิดไมโครแซทเทลไลท์ โดยเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โคนม และการเก็บตัวอย่างเลือดจากลูกสาว ที่เขตส่งเสริมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. สกัดดีเอ็นเอ และเพิ่มชิ้นส่วนดีเอ็นเอของไมโครแซทเทลไลท์จำนวน 10 ตำแหน่งได้แก่ BM1824, ETH10, BM2113, TGLA122, TGLA227, TGLA126, SPS115,ETH152, ETH3 และ INRA023 ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ อ่านผลด้วยวิธี polyacrylamide gel (PAGE) จากนั้นตรวจสอบผลของความสัมพันธ์และวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาในการตรวจสอบความสัมพันธ์พ่อโคนมกับลูกสาวในครั้งนี้ พบความไม่สัมพันธ์กันระหว่างพ่อกับลูกสาวที่ตรวจสอบด้วยมาร์คเกอร์ตั้งแต่ 7-10 ตำแหน่ง จำนวน 26 คู่ (พ่อกับลูกสาว) จากจำนวนที่ศึกษา 75 คู่ และประสิทธิภาพการใช้เครื่องหมายพันธุกรรมชนิดไมโครแซทเทลไลท์ ในการตรวจสอบความสัมพันธ์พ่อกับลูก สามารถให้ความเชื่อมั่นได้อยู่ระหว่าง 88-89% พบค่า PE ที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.05-0.66 และจากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนำข้อมูลหรือหลักการที่ได้ไปปรพยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประจำตัวสัตว์ สำหรับบันทึกในพันธุ์ประวัติเพื่อบ่งชี้ลักษณะเฉพาะตัวของสัตว์ และใช้ในการตรวจสอบข้อมูลพันธุ์ประวัติที่มีความไม่ชัดเจน เป็นการเพิ่มความถูกต้องของการบันทึกพันธุ์ประวัติ เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการประมาณค่าทางพันธุกรรม ซึ่งจะส่งผลให้ต่อความก้าวหน้าทางด้านพันธุกรรมได้

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments