Affordable Access

Društvene vijesti

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_06-2011.vp:CorelVentura 7.0 U P U T E A U T O R I M A “Kemija u industriji” (KUI) objavljuje znanstvene i struène radove iz podruèja kemije i kemijskog inÞenjerstva. Osobito njeguje hrvatsku kemijsku i kemijsko-inÞenjersku nomenklaturu i terminologiju. Kriteri- ji za objavljivanje radova ukljuèuju originalnost, kvalitetu i jasnoæu sti- la. KUI izlazi mjeseèno, osim ljeti kada izlazi kao dvobroj (7–8). KUI je sluÞbeno glasilo Hrvatskog društva kemijskih inÞenjera i tehnologa (HDKI) i Hrvatskog kemijskog društva (HKD). Meðunarodna kratica èasopisa: Kem. Ind. ÈLANCI U ÈASOPISU Kategoriziranje èlanaka 1. “Kemija u industriji” objavljuje radove koji podlijeÞu recenziji i svrstavaju se u ove kategorije: – izvorni znanstveni radovi (Original scientific papers) – kratka priopæenja (Short communications) – prethodna priopæenja (Preliminary communications) – pregledi (Reviews) – autorski pregledi (Author’s reviews) – struèni radovi (Professional papers) – izlaganja sa znanstvenih skupova (Conference papers) – struèni prilozi (Professional contributions). Autori predlaÞu kategoriju svojih radova, ali konaènu odluku o tome donosi uredništvo na temelju zakljuèaka recenzenata. 2. “Kemija u industriji” objavljuje tekstove koji se ne recenziraju. To su: – mišljenja i komentari – bilješke – prikazi i priopæenja iz prakse u obliku dopisa ili prijevoda stranih èla- naka. U posebnim rubrikama koje ureðuju urednici objavljuju se industrij- sko-privredni pregledi, prikazi knjiga, društvene vijesti, kalendar naj- vaÞnijih znanstvenih i struènih skupova, pregled tehnièke literature i dokumentacije itd. 3. Izvorni znanstveni radovi sadrÞe neobjavljene rezultate izvornih istraÞivanja. Znanstvene informacije trebaju biti izloÞene na sljedeæi naèin: – da se eksperiment moÞe ponoviti i dobiti rezultat jednake toènosti ili toènosti unutar granica eksperimentalne pogreške, kako navodi autor – da se moÞe provjeriti toènost analiza i dedukcija na kojima se te- melje rezultati. Kratka priopæenja sadrÞe rez

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F