Affordable Access

S'Arenal de Mallorca, núm. 089

Publisher
Associació de Veinats Son Sunyer
Source
Legacy

Abstract

S'Arenal S'Arenal de MallorcaBulleti Informatiu del poblede S'Arenal, del terme deLlucmajor, el de Marratxí ila part rural del terme deCiutat de Mallorca.Edita Associació de VeinatsSon SunyerDIRECTORMateu Joan i FloritIMPRIMEIX Imnenta Atlante DIPDSIT LEGAL PM 473-80 Publicitat i suscripcions Cami Canteres 132 Telefon. 265005 73.100 S'ARENAL de Mallorca PUBLICACIÓ INDEPENDENT DE LA COMARCA DE S'ARENAL ANY IV. N. 89 j 15 DE DESEMBRE DEL 1985 1 PREU 60 PTES. Coll d'En Rabassa: L'esport al carrer L'esport al carrer, pa- trocinat i organitzat pel Govern Balear fou prota- gonista als carrero, camps de deports i tavernes d'Es Coll d'En Rabassa aquesta setmana passada. Partits de futbol, de pe- tanca, campionats de truc, de dards, concursos de re- dacció, torneixos d'escacs, feren que se mobilitzas la gent de la barriada. La festa d'entrega de trofeus al local parroquial, fou un exit de public i de participació, dissabte pas- sat, arnb la participació de les nines de la girnnastica rítmica i els balladors i ba- fiadores de balls mallor- quins que bailaren de gra- nat al so de Cop d'Esco- dra. L'entrega de trofeus, molt lluida, en tengueren en futbol, el Collerenc i El Torr d'En Pau. En pe- tanca va guanyar la triple- ta formada per Aina Bet- lem Paez, Caterina Lopez i Verónica López en femi- nes i Joan Montserrat, An- toni López i Jaume Mulet en homes. Truc, al Bar Central amb el triomf de Guillem Font i M. Aloy. Al local parroquial va guanyar en truc en Jaume Ginard i en Francesc Olmedo. En dards, el Bar Cen- tral va guanyar en Barto- meu Martorell i al Bar Re- creo en Llorenç Vila. Ping-pon al Col.legi amb el triomf de An- toni Aguilar i David Eulo- gio, i al local parroquial on va guanyar Jaume Gi- nard. Scacs al Col.legi Públic amb el triomf d'Oscar Fer- nández i Francesc Sán- chez. Concurs de redacción al col.legi de Sant Vicens on foren guanyadors en cinq- qué curs, Vanessa Cristina Riera, en sete curs Josep Lluis Ramírez i en vuite curs Antoni Verger. En Dib

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments