Affordable Access

S'Arenal de Mallorca, núm. 089

Publisher
Associació de Veinats Son Sunyer
Source
legacy-msw

Abstract

S'Arenal S'Arenal de MallorcaBulleti Informatiu del poblede S'Arenal, del terme deLlucmajor, el de Marratxí ila part rural del terme deCiutat de Mallorca.Edita Associació de VeinatsSon SunyerDIRECTORMateu Joan i FloritIMPRIMEIX Imnenta Atlante DIPDSIT LEGAL PM 473-80 Publicitat i suscripcions Cami Canteres 132 Telefon. 265005 73.100 S'ARENAL de Mallorca PUBLICACIÓ INDEPENDENT DE LA COMARCA DE S'ARENAL ANY IV. N. 89 j 15 DE DESEMBRE DEL 1985 1 PREU 60 PTES. Coll d'En Rabassa: L'esport al carrer L'esport al carrer, pa- trocinat i organitzat pel Govern Balear fou prota- gonista als carrero, camps de deports i tavernes d'Es Coll d'En Rabassa aquesta setmana passada. Partits de futbol, de pe- tanca, campionats de truc, de dards, concursos de re- dacció, torneixos d'escacs, feren que se mobilitzas la gent de la barriada. La festa d'entrega de trofeus al local parroquial, fou un exit de public i de participació, dissabte pas- sat, arnb la participació de les nines de la girnnastica rítmica i els balladors i ba- fiadores de balls mallor- quins que bailaren de gra- nat al so de Cop d'Esco- dra. L'entrega de trofeus, molt lluida, en tengueren en futbol, el Collerenc i El Torr d'En Pau. En pe- tanca va guanyar la triple- ta formada per Aina Bet- lem Paez, Caterina Lopez i Verónica López en femi- nes i Joan Montserrat, An- toni López i Jaume Mulet en homes. Truc, al Bar Central amb el triomf de Guillem Font i M. Aloy. Al local parroquial va guanyar en truc en Jaume Ginard i en Francesc Olmedo. En dards, el Bar Cen- tral va guanyar en Barto- meu Martorell i al Bar Re- creo en Llorenç Vila. Ping-pon al Col.legi amb el triomf de An- toni Aguilar i David Eulo- gio, i al local parroquial on va guanyar Jaume Gi- nard. Scacs al Col.legi Públic amb el triomf d'Oscar Fer- nández i Francesc Sán- chez. Concurs de redacción al col.legi de Sant Vicens on foren guanyadors en cinq- qué curs, Vanessa Cristina Riera, en sete curs Josep Lluis Ramírez i en vuite curs Antoni Verger. En Dib

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.