Affordable Access

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Authors
Publisher
К. :Техніка
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Выпуск 94. Серия: Экономические науки

Abstract

sb-94 Научно-технический сборник №94 50 6.Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2002. – 224 с. Отримано 11.03.2010 УДК 332.834 Д.Л.ЛЕВЧИНСЬКИЙ, канд. техн. наук Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м.Дніпропетровськ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Досліджено основні тенденції підвищення ефективності інвестиційно-будівельної діяльності, які спрямовані на розробку моделі інвестиційної поведінки в частині вико- нання певних функцій підтримки загальної стратегії та розвитку. Исследованы основные тенденции повышения эффективности инвестиционно- строительной деятельности, которые направлены на разработку модели инвестиционно- го поведения в составе выполнения определенных функций поддержки общей стратегии и развития. This article is devoted research of basic tendencies of increase of efficiency investment – to a build activity, which directed for development of model of investment conduct in composi- tion implementation of certain support of general strategy and development functions Ключові слова: будівництво, інвестиційно-будівельна діяльність, інвестиційна про- грама, ефективність. Будівельний ринок як система включає суб'єкти й об'єкти будіве- льного ринку. К його суб'єктам відносяться: інвестори, замовники, під- рядчики, проектні і наукові організації, підприємства промисловості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, будівельного і дорож- нього машинобудування, виробники технологічного, енергетичного і іншого устаткування та ін. Об'єкти будівельного ринку включають: будівельну продукцію (будівлі, споруди, їх комплекси та ін.), будіве- льні машини, транспортні засоби, матеріали, вироби, конструкції, капі- тал, робочу силу, інформацію і т.д. Будівельна діяльність в літературі визначається, з одного боку, як галузь матеріального виробництва, з другого – як діяльність, пов'язана

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F