Affordable Access

Llibres rebuts

Authors
Publisher
Papers: revista de sociologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

LLIBRES REBUTS RAFAEL DE LORENZO GARC~A El nuevo derecho de findaciones. Madrid, Marcial Pons Ediciones. Juridicas, Fundación ONCE. L'autor en aquesta obra pretén explicar la decadencia d'una branca sencera de I'ordenament jurídic vigent i proposa seguidament els principis que han d'inspirar la seva reforma. El llibre consta de tres parts, la primera de les quals presenta un recorregut cronolbgic del dret de fundacions al llarg de la histbria, des de I'antic regim fins just abans de la Constitució del 78. La segona part reflecteix la relació d'aquest dret amb la Constitució i el poder públic. I, finalment, la tercera i darrera part tracta de l'existencia del dret de fundacions en el context sbcio-econbmic actual i com ha d'abordar-se la seva reforma consegüent. LUIS SARRIES SANZ Sociologia de h relaciones industriales en la sociedadpost-moderna. Zaragoza, Mira Editores. 1993. L'obra és un recorregut exhaustiu al llarg de la sociologia de les relacions industrials, tant pel que fa a l'evolució de la disciplina com de les mateixes re- lacions industrials a través de la histbria. Així mateix, el llibre tracta també del paper de l'empresa com a nova expressió de les relacions industrials i tots els canvis que aixb suposa, analitzant de manera profunda el concepte de treball en totes les seves dimensions i la temática dels moviments obrers i l'associa- cionisme empresarials. JULIÁN h/lARLAs La estructura social, Madrid. Alianza Editorial, 1993. Es tracta d'una reedició del llibre que J. Marías va publicar el 1955 amb el mateix títol, perb que duia el subtítol de ((Teoria y método)). La novetat que incorpora aquesta edició és la inclusió de les presentacions que van fer-se del llibre en altres edicions. La de Gilberto Freyre, per una part (edició portugue- sa), i Robert K. Merton en la seva edició anglesa. El llibre tracta d'analitzar 171 Papers 42 (1993) (171-172) ((Papers)): Revista de Sociologia l'estructura social des de la relació existent

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F