Affordable Access

El jaciment ibèric dels Estinclells (Verdú, l'Urgell): un petit nucli fortificat del segle III aC

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

1. CZ 19 © COTA ZERO n. 19, 2004. Vic, p. 16-20 ISSN 0213-4640. NOTICIARI ARQUEOLÒGIC16 El Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, responsable de la política arqueològica catalana, atorgà al llarg de 2003 un total de 833 permisos d’excavació: 136 corresponen a projectes de recerca programada, 670 a intervencions preventives i 27 a intervencions d’urgència. Pel que fa al finançament de les intervencions arqueològiques, tant programades com preventives i d’urgència, el Servei d’Arqueologia ens facilita el següent detall de subvencions i inversions en diver- sos capítols. SSuubbvveenncciioonnss 22000033 Subvencions a ens públics 46.202,00 Subvencions a corporacions locals 99.116,00 Subvencions a entitats privades i persones físiques 12.020,24 Subvencions a empreses 87.095,76 Subvencions directes a municipis 78.131,58 Conveni per a datació de radiocarboni 6.010,00 Conveni amb el Patronat Municipal de Mataró 30.051,00 Conveni amb les Mines Prehistòriques de Gavà 315.531,00 Conveni amb Cabrera de Mar 24.040,00 TToottaall ssuubbvveenncciioonnss 669988..119977,,5588 IInnvveerrssiioonnss Expropiació del Teatre Romà 159.253,64 Excavacions en jaciments arqueològics 142.473,58 Consolidació i adequació del patrimoni arqueològic 78.131,59 Equipament informàtic i altres 557,70 TToottaall iinnvveerrssiioonnss 338800..441166,,5511 TTOOTTAALL 11..007788..661144,,0099 Amb relació a les inversions realitzades per altres institucions, tant públiques com privades, o em- preses particulars, el Servei d’Arqueologia no ens fa arribar cap tipus d’informació. En el quadre següent s’ofereix la relació dels permisos concedits per als projectes de recerca perso- nals durant l’any 2003 pel Servei d’Arqueologia, fent especial referència al nom del jaciment, comar- ca, director i pressupost, llistats segons la cronologia i amb la següent clau: Excavacions realitzades a Catalunya durant el 2003 © COTA ZERO n. 19, 2004. Vic, p. 16-20 ISSN 0213-4640.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F