Affordable Access

Nacionalni program za suzbijanje trgovanja ljudima od 2005. do 2008.

Authors
Publisher
University of Zagreb, faculty of Law, Study centre for Social Work; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Nacionalni Program
  • Trgovanje Ljudima
  • Operativni Plan
  • National Programme
  • Trafficking
  • Operative Plan

Abstract

05Regulativa.indd 264 Rev. soc. polit., god. 14, br. 2, str 261-268, Zagreb 2007. Regulativa postići što širi društveni konsenzus o po- trebi uzajamnog i kauzalnog djelovanja demografskih i društveno-gospodarskih čimbenika razvoja naše zemlje. Drugim riječima, za kakvo-takvo poboljšanje hrva- tske demografske »krvne« slike ne smijemo čekati ekonomski napredak, jer se on i neće dogoditi u sadašnjem, a još manje u pre- dvidivom populacijskom okviru. Ulaganje u stanovništvo Hrvatske investicija je koja pridonosi bržem i uspješnijem društveno- gospodarskom napretku naše zemlje. Ula- ganje u ljude nije socijalna nego razvojna kategorija. Nacionalna populacijska politika je dokument koji, unatoč manjkavostima i nedorečenostima, pruža povoljnu osnovu za osmišljavanje daljnjih koraka usmjerenih prema stabilizaciji demografskih prilika u Hrvatskoj. Međutim, ako se počnu »pro- bijati« navedeni rokovi, ako se odustane od nekih ciljeva i mjera te ako cijeli program ne bude obogaćen detaljnijom razradom pojedinih njegovih materijalno-fi nancijskih i društvenih segmenata, poticajna popula- cijska politika u Hrvatskoj doživjet će svoj novi poraz. Dražen Živić NACIONALNI PROGRAM ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA OD 2005. DO 2008. Prema podacima State Departmenta, godišnje u svijetu ima oko 600 000 do 800 000 žrtava trgovanja ljudima kojima se tr- guje izvan nacionalnih granica. Podatak ne uključuje milijune žrtava, kojima se tr- guje unutar njihove vlastite države (State Department, 2005.). Procjenjuje se da je profi t od trgovanja ljudima i ilegalnih mi- gracija jednak profi tu trgovanja drogom (UN, 1998., prema Štulhofer i sur., 2002.). Transnacionalni karakter trgovanja ljudima, kao i snažna povezanost s organiziranim kriminalom, pokazuje nužnost uspostave jakih nacionalnih i međunarodnih meha- nizama suzbijanja trgovanja ljudima, te osnaživanja svih oblika međunarodne i re- gionalne suradnje. Hrvatska je 13. prosinca 2000. godine potpisala Konvenciju UN–

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments