Affordable Access

Political culture and history through the lens of political culture

Authors
Publisher
Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS)
Publication Date

Abstract

Cuốn sách tập hợp 14 chuyên luận, chia thành hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất gồm 5 chuyên luận giới thiệu những cách định nghĩa, lý thuyết và cách tiếp cận của giới nghiên cứu phương Tây đối với phạm trù “văn hóa chính trị”; trình bày kết quả nghiên cứu độc lập của tác giả về mối quan hệ giữa môi trường chính trị, hệ thống chính trị, quá trình chính trị và văn hóa chính trị; giới thiệu khái quát những luận điểm cơ bản của sáu tác giả phương Tây nổi tiếng về xã hội, nền chính trị và văn hóa chính trị phương Đông; thảo luận về khái niệm lối sống, thanh niên và lối sống thanh niên. Nhóm thứ hai gồm 9 chuyên luận bàn về một số vấn đề của lịch sử Việt Nam cận đại được tiếp cận chủ yếu từ khía cạnh văn hóa chính trị.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.