Affordable Access

Download Read

Bellpuig 1992, núm. 451

Publisher
Redacció

Abstract

BELLPUIG ARTÀ 7 MARÇ 1992 N*451 - ANY XXXm REVISTA QUINZENAL gso Pts.) Avui s'inaugura el polisportiu de Na Caragol A m b l ' a s s i s t ènc i a d e l e s autor i tats a u t o n ò m i q u e s , p r o v i n c i a l s i m u n i c i p a l s s ' inaugurarà o f i c i a l m e n t e l p o l i s p o r t i u d e N a C a r a g o l un c o p a cabades l e s ob r es q u e durant e l s darrers m e s o s s 'h i han anat fent . L a s i lueta d e l p a v e l l ó cent ra l i l · lustra c l a r a m e n t l a magn i tud d e l e s ins ta l · l ac i ons q u e a part i r d ' a r a estaran a la d i s p o s i c i ó d e l s espor t i s t es ar tanencs . Centre Salut: confirmat E l d i a 2 6 d e m a r ç , a la r e u n i ó d e la C o m i s s i ó M i x t a d e Sani tat , e s v a c o n f i r m a r d e f i n i t i v a m e n t la c o n v e r s i ó d e l P A C d ' A r t à en C e n t r e d e Sa lut . Foto Tor res Darrers Dies C o m era d ' e spe ra r , ïa par - t i c i pac i ó en les R u e s de l s darrers d i e s ha tornat a ser an imada , n o m b r o s a i a m b una v is tos i tat extraord inàr ia . Per m o l ts ü * any s. El servei d '«Aumasa» L a c o m p a n y i a q u e g a i r e b é m o - n o p o l i t z a e l t ransport a m b au- tocar a la c o m a r c a o f e r e i x un se r ve i d e f i c i en t , si h e m d e jut jar pe r l e s protestes q u e g ene ra . 2l26 editorial 7 març 1992 Unes instal·lacions de primera L e s o b r e s q u e s ' i naugu - ra ran o f i c i a l m e n t e n aques t c a p d e s e t m a n a s ó n un d ' a q u e l l s c a so s e n q u è h i ha p e r sen t i r - se o r g u - l l o s o s d e p o d e r - Í e s t e n i r . D e i x e m anar l e s m e n u d è n c i e s a q u è s o m t a n a f i c i o n a t s e l s a r tanencs d e si p o d e m o n o ser l ' e n v e j a d ' a l t r e s l l o c s . E l p o b l e s ' ha d e d e f i n i r p e l q u e v o l , p e l q u e fa p e r o b t e n i r - h o i p e r a l l ò q u e f i n a l m e n t a c o n s

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments