Affordable Access

Robert F. TAFT, Il rito bizantino. Una breve storia, Lipa, Roma, 2012., 143 str.

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, J. J. Strossmayer University of Osijek; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Diacovensia 3-36.indd 579 Prikazi – Book Reviews, str. 579.-586. TAFT, Robert F. Il rito bizantino. Una breve storia – Lipa, Roma, 2012., 143 str. Robert F. Taft, umirovljeni je profe- sor Papinskoga istočnog instituta u Rimu i zasigurno jedan od najvećih živućih eksperata i poznavatelja litur- gijske tradicije kršćanskoga Istoka. Uže područje njegova interesa bila je liturgijska bizantska tradicija i upravo baveći se bizantskom tradicijom među svojim brojnim publikacijama na tu temu, objavio je na talijanskom jeziku knjigu Il rito bizantino. Una breve sto- ria (Bizantski obred. Kratka povijest) o povijesti bizantskoga obreda. Knjiga je jedna u nizu publikacija, publicirana u izdavačkoj kući »Lipa«, koje objavlju- je »Centro Aletti« u Rimu, a od istoga autora ovdje je objavljeno više knjiga. Ova knjiga, Il rito bizantino. Una breve storia, na talijanskom jeziku prvi je put objavljena 2012. godine, a radi se za- pravo o prijevodu knjige The Byzantine Rite spomenutog autora, originalno na- pisane na engleskom jeziku i izdane još 1992. godine. U svojoj knjizi Taft na vrlo zanimljiv način prikazuje povijest nastanka bi- zantskoga obreda, ali jasno ukazuje na činjenicu da nema za cilj u potpunosti i detaljno predstaviti povijest nastanka bizantskog obreda jer u konačnici to ne bi bilo ni moguće, budući da je sam na- stanak obreda vrlo kompleksan i složen. Autorova je nakana ponajprije prikaza- ti povijest nastanka bizantskoga obreda od samih početaka pa do pada Carigra- da 1453. godine i to na vrlo sistemati- čan i sažet način, što na koncu uspijeva i postići. Važno je, međutim, napome- nuti da povijest nastanka bizantskoga obreda nije završila padom Carigrada 1453. godine i ne prestaje padom Cari- grada, nego je do tog vremena bizantski obred poprimio obilježja koja su prisut- na do danas u bizantskoj liturgiji. Zbog toga je autorov primarni cilj osvrnuti se na porijeklo samoga bizantskog obreda u spomenutom razdoblju. Knjiga je podijeljena na sedam m

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F