Affordable Access

Grans ciutats i àrees metropolitanes a Europa. El cas de Barcelona

Authors
Publisher
Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Confer2ncia pronunciada als actes d'obertura del I Congrés Catali de Geografia, Terrassa, marG 1991. JULI ESTEBAN Director de Serueis diOrdenaciÓ Urbanística de la Mancomunitat de Municipis de lfirea Metropolitana de Barcelona SUMARI 1. Aparició i peripecies del qualificatiu "metropolita" a Catalunya. 2. Algunes referencies teoriques. 3. Els ambits metropolitans de Barcelona. 4. Les escales del territori. 1. Aparició i peripecies del qualificatiu ccmetropolita)) a Catalunya La primera vegada que a Catalunya apareix en els papers el qualificatiu [{metropolita. aplicat a la intervenció dels fenomens territorials amb una certa intencionalitat d'intervenció és a mitja decada dels 60, utilitzat per la [{Comision Técnica para la Revisión del Plan Comarcal de Barcelona.. Aquesta Comissió, es va crear per a posar al dia el planejament urbanístic de l'ambit territorial que comprenia Barcelona i vint-i-sis municipis. Aquest ambit havia estat determinat pel pla d'ordenació urbanística de I'any 1953, que es coneixia pel Pla Comarcal de Barcelona, ates que com a Comarca de Barcelona es denominava aquesta area territorial, que comprenia a més del Barcelones, parts de tres comarques historiques més. La Comissió Tecnica esmentada, va presentar com a resultat dels seus treballs, que es desenvoluparen entre els anys 1964 i 1966, el que ella mateixa va batejar com a [[Pian Director del Area Metropolitana de Barcelona.. L'area metropolitana que es proposava comprenia les comarques historiques completes del Barcelones, Baix Llobregat, Valles Occidental, Valles Oriental, Maresme, Alt Penedes i Garraf. A més dels problemes politics -obviament no resolts encara- que la irrupció d'aquest concepte va moti- var, existien llavors també problemes administratius objectius, ja que la falta de referencies en els textos legals d'aplicació al cas, impedia donar al concepte d'area metropolitana cap altre contingut que el de simple delimitació territorial. L'esm

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments