Affordable Access

PROLEGOMENA ZA EMANCIPACIJU PROMATRAČA

Authors
Publisher
Department for Croatian studies, Faculty of Philosophy, University of Rijeka
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Vizualna Reprezentacija
  • Jezik
  • Kultura
  • Aleksandar Mijatović

Abstract

PRIKAZI FLUMINENSIA, god. 25 (2013), br. 2, str. 195-231 227 ponajprije novele s kratkom pričom, crti- com, pripovijetkom, kratkom kratkom pričom i sl., slabe terminološke sređeno- sti spram kategorije kraćega proznog sa- stava koji ne posjeduju monotipsku čisto- ću (str. 15–16). Kako bi umanjila termi- nološko-genološku „zbrku”, krenula je u motrenje forme i opsega, strukture te je- zika i stila kratke priče. Knjigu je, po vla- stitim riječima, zaključila „neočekivano”: završne stranice prepustila je Julijani Ma- tanović, njenu tekstu o liku, čitanju i čita- teljskomu identitetu, prepletu književno- sti i života, kratkim pričama kao zrcalnoj autobiografiji. Ispovjedno, intimistično, postmoderno. I svakako preporučljivo za ispitni popis filološke literature i kratko- pričaške čitatelje. Danijela Bačić-Karković PROLEGOMENA ZA EMANCIPACIJU PROMATRAČA JEZICI SLIKE: VIZUALNA KULTURA I GRANICE REPREZENTACIJE (zbornik rasprava) Rijeka, Izdavački centar Rijeka, 2012., ur. Aleksandar Mijatović U proteklih je petnaestak godina jed- na od atraktivnijih teorijskih tema pro- blematiziranje statusa slike, viđenja i vi- zualnosti u suvremenom hipermedijatizi- ranom društvu. Dok je teorijski diskurs humanističkih znanosti 1960-ih bio označen sintagmom Richarda Rortyja lin- guistic turn, suvremeni je teorijski diskurs u znaku sintagme iconic, odnosno pictorial turn. Dva teksta iz 1992. potaknula su nebrojene rasprave i pokušaje teorijske artikulacije slikovnog obrata. Jedan je bio „Ikonische Wendung” Gottfrieda Boeh- ma, a drugi „Pictorial Turn” W. J. T. Mit- chella. Ta su dva rada postala okosnica kasnijeg formuliranja teorijskog proble- matiziranja slike izvan granica povijesti umjetnosti, koja je dotad imala primat nad domenom slikovnosti. Mitchell, au- tor teze o slikovnom obratu, zaokret pre- ma slici vidi kao unošenje svojevrsne ne- lagode u kulturu kojom je prije dominirao jezik. Drugim riječima, dok se od tridese- tih godina dvadesetoga stoljeća diskurs humanistič

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments