Affordable Access

La cultura: anàlisi comparatiu entre la Segarra i l'Urgell

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Sin título-9 267 Jaume Espinagosa Marsà URTX A CULTURA: ANÀLISI COMPARATIU ENTRE LA SEGARRA I L’URGELL L 268 CINQUANTÈ ANIVERSARI DE LA DECLARCIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS “Tothom té dret a prendre part lliurement en la vida cultural de la comunitat, a fruir de les arts i a participar en el progrés científic i en els beneficis que en resulten. »Tothom té dret a la protecció dels interessos morals i materials que li corresponen per raó de les produccions científiques, literàries o artístiques de què és autor”. (Declaració Universal dels Drets Humans. Aprovada i proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el dia 10 de desembre de 1948) “Tot infant té dret al descans i al lleure i a participar en les activitats recreatives i culturals pròpies de la seva edat”. (Resolució 94/III del Parlament de Catalunya sobre els Drets de la Infància) 1. LA CULTURA COM A BÉ SOCIAL 1.1. Apunt introductori sobre la cultura ca- talana a la fi del segle XX La cultura catalana, i per tant la cultura de les comarques de l’Urgell i la Segarra, es troba en una cruïlla històrica prou complexa de cara al seu esdevenidor del segle XXI. Les qüestions a resoldre sorgeixen a diferents nivells; per un costat tenim una herència històrica gens favo- rable per al desenvolupament integral de la nostra cultura, fruit de les prohibicions i la re- pressió durant els anys de la dictadura fran- quista. Només a partir de l’etapa democràtica endegada l’any 1977 Catalunya va poder des- envolupar en llibertat i progressivament la cul- tura pròpia que la defineix com una nació eu- ropea. Tot amb tot, les mancances que arros- seguem encara perduren en alguns camps tan emblemàtics com contemporanis; per exemple, el de la producció cinematogràfica. D’altra ban- da, la revolució informàtica i telemàtica en ple procés expansiu des dels anys vuitanta, però que es troba tot just en el seu estat inicial, i la LA CULTURA: ANÀLISI COMPARATIU ENTRE LA SEGARRA I L’URGELL° Jaume Espinagosa Ma

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F