Affordable Access

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансове планування діяльності бюджетних установ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства»).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Финансовое планирование деятельности бюджетных учреждений

Abstract

программа ФПДБУ по Дымченко МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Г.І. Базецька ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН спеціальності 7.050107 - Економіка підприємства) Харків – ХНАМГ – 2009 2 Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансове плану- вання діяльності бюджетних установ» (для студентів 5 курсу заочної форми на- вчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства»). / Укл.: Г.І. Базецька – Харк. нац. акад. міськ. госп- ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 20 с. Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організа- ції навчального процесу і узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчаль- ної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Сис- темою (ЕСТS). Рекомендована для студентів економічних спеціальностей. Рецензент: к.е.н., доц. Н.І. Склярук Затверджено на засіданні кафедри економіки підприємств міського гос- подарства, протокол № 1 від 03.09.2009 р. 3 ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………… 4 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ…………………………. 6 1.1. Мета, предмет та місце дисципліни………………………………….. 6 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни……………………………. 6 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги……………………………………… 7 1.4. Рекомендована основна навчальна література……………………… 8 1.5. Анотація програми навчальної дисципліни…………………………. 9 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ……………… 10 2.1. Структура навчальної дисципліни…………………………………… 10 2.2. Тематичний план навчальної дисципліни…………………………… 11 2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми на- вчальної роботи студента…………………………………………………..

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments