Affordable Access

BIBLIJSKE ZNANOSTI DANAS. XXX. međunarodni znanstveni simpozij profesora teologije Ðakovo, 19. - 20. travnja 2006.

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, J. J. Strossmayer University of Osijek; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Omot novi pantone za PDF.cdr «BIBLIJSKE ZNANOSTI DANAS» XXX. meðunarodni znanstveni simpozij profesora teologije Ðakovo, 19. - 20. travnja 2006. U organizaciji Katolièkoga bogoslovnog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu odr`an je 19. i 20. travnja u prostorima Središnje biskupijske i fakultetske knji`nice u Ðakovu XXX. meðunarodni znanstveni simpozij profesora teologije na temu »Biblijske znanosti danas«. Domaæin Simpozija, koji se tradicionalno odr`ava svake godine u pouskrsnom tjednu, bio je ove godine Katolièki bogo- slovni fakultet u Ðakovu Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ðako- vo je ove je godine izabrano za domaæina Simpozija poradi jubileja 200. obljet- nice Bogoslovnoga sjemeništa i teološkoga uèilišta – danas Katolièkoga bogo- slovnog fakulteta. Tema teološkog simpozija »Biblijske znanost danas« privukla je stotinjak dekana, prodekana, profesora i profesorica s Katolièkih bogoslovnih fakulteta i crkvenih visokoškolskih ustanova hrvatskoga govornog podruèja, iz Hrvatske i inozemstva. U ime odsutnoga biskupa ðakovaèkoga i srijemskog i velikog kan- celara KBF-a u Ðakovu, dr. Marina Srakiæa, dobrodošlicu teolozima po`elio je pomoæni biskup ðakovaèki i srijemski, generalni vikar i veliki vicekancelar KBF-a u Ðakovu, dr. Ðuro Hraniæ, takoðer i u ime Biskupijskoga povjerenstva za obilje`avanje ovogodišnje 200. obljetnice filozofsko-teološkoga studija i Bo- goslovnoga sjemeništa u Ðakovu. Govoreæi o temi Simpozija, biskup Hraniæ je rekao: [email protected] li Crkva i teologija ostati vjerne principu utjelovljenja, potrebno je da teolozi budu dobri poznavatelji razvoja biblijske teologije te da je prate, ak- tualiziraju i produbljuju.« U ime prof. dr. Gordane Kralik, rektorice Sveuèilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, pozdravno slovo sudionicima uputio je prof. dr. Dra`en Barkoviæ, pro- rektor za znanost i tehnologije Sveuèilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, redoviti profesor Ekonomskoga fakulteta. Prof. dr. Barkoviæ je rekao da Sveuèilište J. J. 153 Strossmayera, vjerno s

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F