Affordable Access

O dominirajućoj ulozi motorike na razvoj umjereno i teško retardirane djece

Authors
Publisher
Faculty of Defectology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Dr Annelies Beger Borka Teodorovld O DOMINIRAJUCOJ ULOZI MOTORIKE NA RAZVOJ UMJERENO I TESKO MENTALNO RETARDIRANE DJECE U razvoju djedje lidnosti treba motorici posvetiti posebnu paZnju. To je osobito znadajno za djecu u ranom djetinjstvu i pred5kolskoj dobi, te za svu djecu ometenu u somatopsihidkom razvoju. Svaki odgojno-obrazovni proces odvija se kroz funkcioniranje. Preduslov svake funkcije je pokretljivost, a ona je neodvojivo vezana uz motornu aktiv. nost. Zato je shvatljivo da poremeien motorni razvoj nema za posljedicu samo nesposobnost izvotlenja odredenih pokreta, vei i pored toga znatno ogra. nidava spoznajni proces. Osobito dijete u ranoj dobi upoznaje svoju okolinu uz pomoi pokreta. Neo5teien motorni razvoj preduvjet je zdravog razvoja cjelokupne djedje lidnosti. Nije jednostavno usporediti dostignuia na podrudju motorike mectu dje- com po5to su individualna odstupanja velika. Illingworth (5) navodi ispiti vanje Irvina, koji je promatrao aktivnost 73 dojendeta u prvih 14 dana iivota. Premda su sva djeca bila normalno razvijena, najiivlje dijete je bilo 290 puta aktivnije od najmirnijeg. Razlike u motornim reakcijama osobito su nagla- Sene kod umjereno i teile mentalno retardirane djece. Ona se meclusobno znatno razlikuju a takoder i u usporedbi s normalnom djecom iste krono. loSke dobi. Rani razvoj djeteta karakteriziran je preteZno motornim udenjem. Putem pokreta aktivira novoroclende svoje udove, i istraZuje moguinosti vlastitog tijela i istovremeno dolazi u dodir sa svojom okolinom. Putem ove aktivnosti dijete udi i mijenja svoje ponaianje. Piaget je jasno istakao ovu usku vezu izmectu motorne aktivnosti i intelektualnog razvoja kod malog djeteta. On pi5e (7. 8, 12) "Verbalna ili racionalna inteligencija bazira se na praktidnojili senzomotornoj inteligenciji". Fizidki i psihidki razvoj djeteta uslovljen je izmertu ostalog njegovom ak- tivno5iu, a ta se u prvim godinama iivota odvija osobito intenzivno na mo. tornom podrudju, zato je valno da kod umjereno i teZe mentalno

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F