Affordable Access

Supòsits relacionats amb els enterraments de l'ermita de Sant Bartomeu d'Altorrico (Llitera)

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

SANTS AMB CULTE ANTIC I AMB V IRTUTS CURATIVES A L E S TERRES LLEIDATANES A c t e s 111 Congrés d ' H i s t h r i a de l a M e d i c i n a C a t a l a n a . L l e i d a , 1981. v o l . 111. SANTS AMB CULTE ANTIC I AMB VIRTUTS CURATIVES A LES TERRES LLEIDATANES Volem presentar en les següents phgines la nbmina dels sants cr is t ians de cul te molt antic a les terres l leidatanes i les v i r t u t s curat ives que la major par t d ' aquestes advocacions tenen a t r i buides. En rea l i ta t l a nostra comunicació és més una nbmina de cada sant amb una succinta expressió en cada cas de les seves circumsthncies personals i algunes de les v i r tu ts guaridores que se l i atr ibueixen a cada un dels sants. Molts dels cultes, v i r tu ts sanadores i llocs que enumerem, malgrat ésser cr ist ians, tenen unes clares ar re ls paganes més antigues i per a ixb pot ten i r certa u t i l i t a t aquest t rebal l , ~ l n a mica general i abstracte, com a base de sortida per a trebal Is monogrhfics i específics més profunds. Es molt d i f í c i l datar I ' an t igu i ta t a la terra l le idatana de cadascun dels cultes a sants que enumerem a la nbmina de sants que presentem. La major par t dels precedents s 'han perdut a I 'obaga del temps i solament podem formular conjectures i suposicions. Farem una pet i ta c lassi f icació de les advocacions, segons el seu origen: a) Sants d'origen local Entre d ' a l tres podem esmentar els que tenen origen per nata l i o t , per v i da o per mar t i r i a les terres catalanes o les terres p.roperes doAragó Oriental i són els següents: AGATOCLIA que segons la t rad ic ió local nasqué a Mequinensa. ANASTASI que segons una tradició local l leidatana, nasquh a Lleida. AUGURI mhr t i r a Tarragona amb el Bisbe Fruitós i el diaca Eulogi. CALAMANDA que segons es d iu era de Calaf, a la Segarra. CUGAT o CUCUFAS d 'or igen a f r i ch perb que morí mhr t i r a Sant Cugat del Vallé

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F