Affordable Access

LITERATURA. Ramon Vinyes i la literatura de l'exili

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

« a: ::::> 1- « a: w 1- -1 (j) W -l Ü ANTON M. ESPADALER Ramon Vinyes 1- a: « i la literatura de l' exili L'EROL 1, aparegut I'abril de 1982, va dedicar articles de Josep Mon- tan ya, Climent Forner i Jaume Huch a Ramon Vinyes i Cluet, en el centenari del seu naixement. Ara, amb motiu del cinquantenari de la seva mort i d'haver estat declarat, el 2002, Any Vinyes, ens afegim a I'efeméride bo i publicant articles d'Anton M. Espadaler, Quirze Grifell i Jordi Lladó, dedi- cats al bergueda més universal. Comencem aquesta série amb I'article del professor Espadaler que va ser dit en el transcurs d'un acte académic celebrat a la sala d'actes de l'Ajuntament de Berga el 4 de maig passat. 26 L'EROL Gracies sobre tot a ls treba ll s d ' Albe rt Ma - ne nt podem fer-n os una idea p ro u comple- ta de tol e l qu e va represe nta r I'ex ili cata la a l no u cont ine nt, des de to ts e ls punts de vista, i m o lt principalme nt e n e l seu esfo r<; pe r co nstruir p la ta fo rm es de to ta m e na am b la fin a li ta t de se rv irde pun ts de supo rt a una lite ratura qu e, a dife rencia de la cas - te ll a na, que comptava a m b la ide ntita t lin- güísti ca a Sudamerica, es va trobar a rre u se n se ca p m e na d e co ntex t. Se n s dubte ai xo ex plica qu e, to t i po rtar a te rm e una activita t edi to ria l conside rable, que es tra - duí e n la pu blicació d e ga irebé 600 títo ls, de maj o r o m e no r e ntita t, e n e ls dife re nts pa'isos o n aquest ex ili s' havia insta l·la t - del Ma rroc a Xil e, d 'Ho landa a l' Argentina, i re marcable m e nt a Fra n c;a i a Mex ic- , de seguida es bu squ és la man e ra de connec- ta r amb la res iste ncia qu e ro ma nia a Ca ta- lun ya . 1 ta mbé q ue, fin s i to t procla mant qu e la intel/igentsia es troba va expatriada, i qu e la lI e ngua e n lIibe rta t no m és es pa rl a- va a l'ex ilL m olt aviat so rgissin debats, a les revistes d ' Am eri ca e n prime r 1I0c, sobre la legitim itat de repre

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments