Affordable Access

İçeriğini her bir harfin oluşturduğu bir süreli yayının görsel kimlik tasarımı

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Harf
 • Süreli YayıN
 • Tipografi
 • Grafik TasarıM
 • Görsel Kimlik
 • Yazı
 • Dergi
 • Matbaa
 • Gazete
 • Letter
 • Periodical
 • Typography
 • Graphic Design
 • Visual Identity
 • Writing
 • Magazine
 • Printing Press
 • Newspaper------Gazete Sayfa Düzeni Ve Tipografisi
 • Newspaper Layout And Typography
 • Tezler
 • Akademik
 • Dissertations
 • Academic

Abstract

Tarihöncesi insanlar magara duvarlarına görsel iletisimin ilk örneklerini çizdiler. Yerlesikhayata geçisle birlikte bilinç düzeyi gelisen insan görsel iletisimin olanaklarından daha fazlayararlanma ihtiyacını duydu ve yazıyı yarattı. Toplumlar arası aktarım yoluyla çok uzun bir süreçtegelisen yazı, bilginin üretimini ve daha da önemlisi kalıcılıgını sagladı. Bütün bunlar olurken harfler,sürekli olarak biçimsel ve fonetik degisiklige ugradılar.Latin Alfabesi ile birlikte de bugünkü biçimlerini alan harfler, matbaa tekniginingelistirilmesi ile birlikte mekanik yolla çogaltılabilen bir nesne oldular. Ortaçag'da din odaklı üretilenbilgi, 15.yüzyıl/ matbaa sonrasında dolasım sansı kazandı. Bilginin çogaltımına ve kitle iletisiminegeçis ile birlikte grafik tasarım ve tipografi, özel bir alan olmaya basladı. Harfler de tasarımlanan birnesne oldular.Bu teknik ve toplumsal degisimlerin devamında süreli yayınlar ortaya çıktı. Bilgininsunumu önem kazandı. Grafik tasarım çagın sanatsal akım ve anlayısları ile etkilesim içinde gelisimgösterirken, süreli yayınlar da 20.yüzyıla dek en önemli kitle iletisim aracı olma özelligini korudular.Bütün bu tarihsel gelisimlerde yazı, bir ‘araç' rolü üstlendi.Bes bölümden olusan bu tezin ilk bölümünde, yazının olusmasına zemin hazırlayangelismeler, yazının bir simgeler sistemi haline gelme süreci ele alınmaktadır. ‘Yazı ve GrafikTasarım' baslıklı ikinci bölümde, Rönesans'tan, 20. yüzyıla uzanan tipografik birikim ortayakonulmaktadır. Üçüncü bölümde, bir grafik ürün olarak ele alınan süreli yayınlara ve süreli yayınlarıngörsel kimliginin kurgulanısına deginilmektedir. Dördüncü bölümde ise, bütün tarihsel gelismelerinortak noktası olan harf, bir simge ve kavram olarak ele alınmıstır. Uygulamalar bölümünde ise -tümbu bilgiler ısıgında- harf; süreli yayının tasarımında bir ‘amaç' olarak ele alınmaya çalısılmıstır.Anahtar Kelimeler:Harf, Süreli yayın, Tipografi, Grafik tasarım, Görsel kimlik, Yazı, Dergi, Matbaa, Gazete.-----------ABSTRACTPrehistoric humans painted the first examples of visual communication on cavewalls. Visual communication continued through the time when humans started to live asettled life and began socialization. With the help of visual communication, the level ofhuman consciousness and invention developed, so did script. Throughout history, societiesdeveloped and were transformed, which caused production and, more importantly,permanency of the script.During this particular process, letters had continuous formal and phoneticdevelopment but only with the invention of the printing press in the 15th century and theuse of Latin alphabet could script become a physical object. This new technology allowedparticularly religious based production of knowledge to circulate in the late middle ages.Thanks to the multiplication of information and widespread use of mass media, graphicdesign and typography started to become a special field of expertise. Letters then became asubject of design.Periodical publications contributed enormously to this technical and socialevolution. The display and presentation of information became inevitably more important.While graphic design was improving and interacting with artistic movements and concepts,periodical publications kept their important place of being one of the most important socialcommunication implements. Script had an ‘instrumental' role during these historicalimprovements.The first chapter of this thesis will look at the improvements that helped scriptto evolve and the period of development that made it a system of symbols. In the secondIVchapter, "script and graphic design” in terms of the accumulation of typographicknowledge from the Renaissance to the 20th century will be discussed. The third chapterwill deal with periodical publications. Following this, the visual identity of periodicalpublications will be examined as a product of graphic design. The fourth chapter willconcentrate on the letter as a symbol and concept. In the light of all this information, in thelast chapter, the letters of the alphabet will be the focus, as well as the title, of the design ofa periodical publication.Keywords:Letter, Periodical, Typography, Graphic design, Visual identity, Writing, Magazine,Printing press, Newspaper.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments