Affordable Access

L'any Verdaguer a les comarques gironines

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0217_006 S I I2.| I * - J I E V E S T A D E G I R O N A • * NÚM. 2 17 MAUV-AlUíN 200.1 • * •r- CRÓNICA Les ciutats amb port, de cara o d'esquena al mar Els dies 13 i 14 de desembre del 2002 se celebraren a Palamós. en el marc deis actes de commemoració del Centenari del port d 'aquesta vi ia, les III Jornades de Marina Tradicionals Promediterránia 2002, sota el títol "Ports i ciutats a Catalunya. L'alternaíiva de les ciutats portuáries petites i mitjanes". Les Jdniadts , organitza- dcs ccHijiintnmenc per h C'^Lcdvix d'E.sti]dis M;irí- t ims - U n i v e r s i t a c de (;Íron;i i Ajuntament de P a l a m ó s - i L 'Es t rop -Associ;TCÍó per a] l^atri- i i ioni M a r i t i m de la C'osta Brava—, voliet i pvdpiciar, des d'una pers- pectiva ititcrdisciplinaria. ia r e t l ex ió i el d e b a t sobre la relació entre les ciutats i els seus ports. De les n o u p o n é n - cics presentades. proce- deiits de diversos anibits d'estudi, i de les aporta- cíons deis assistents a les Jornades, podein extreu- re 'n unes c o n c l u s i o n s g loba l s a r e n t o n i de TesCat actual d'aqiiestes intraestrLictures i de quin paper teñen actualnient en el si de les c iu ta t s petites i niitjanes. Al llarLí LICI temps els ports havien esdevinL^Lit un espai ailhit deis centivs urbans, pero d\ in temps en^a s'ha fet evident la in iporcan t re lac ió q u e s'ha es table rt e n t r e aqiiests dos espais. Des Haikús a la Garrotxa i a la xarxa En una llunyana illa oriental, al paiau silencios com un lotus, l'emperadriu escriu per saludar el nou any. Té el marit malait i malgrat aixo, o potser per aixó, ha decidit sucar el pinzell per tal que la tinta dibuixi un poema sobre la caiguda de la flor del cirerer a ciutat. Aquesta escena podría ser motiu per a una estampa japonesa, pera una chinoiserie del segle XIX o fins i tot rinici d'una ópera mal creada de Puccini,peródefetéstretadelapremsaactual. AlJapó, esveuque la creaciód'haikúsi tankas durant les dates d'any

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F