Affordable Access

La pneumatologia en el cor de la Teologia. Un nou geni teològic

Authors
Publisher
Facultat de Teologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

RCatT XVl2 (1990) 287-306. @ Facultat de Teologia de Catalunya. LA PNEUMATOLOGIA EN EL COR DE LA TEOLOGIA UN NOU GEN1 TEOL~GIC per Ramon POU 1 . Evolució teologica Si fem un repas atent de les publicacions teolbgiques d'enqa del concili Vatica 11, podem constatar que el cos pneumatologic és important i significatiu, sobretot si ho comparem amb el considerable dkficit de pneumatologia en la teologia Ilati- na del segon milelenni cristihl. Aquest enriquiment tematic -referent a 1'Esperit Sant- no és ja una mera qüestió de quantitat o d'intensitat; es tracta més aviat d'una nova dimensió que va prenent cos dins el conjunt de la teologia occidental, si bé encara resta molt camp per córrer, ja que no es tracta d'emplenar buits, sinó de generar una renovada concepció teolbgica. Quan en la plenitud de 1'Edat Mit- jana es dóna el tomb fort cap a una peculiar teologia occidental emparentada -mit- janqant escolastic maridatge- amb la filosofia aristotelica, es consolida definitiva- ment l'era teologica postpatrística. En el cor d'aquesta teologia escolastica, que ha arribat fins als nostres dies i de la qual encara, vulgues o no, portem la marca, hi ha una absencia quasi total de pneumatologia. Llevat de considerar 1'Esperit Sant de manera intratrinitaria, impera plenament en tot el cos teolbgic el que actual- ment hem anomenat un cristomonisme2. Així, desallotjat 1'Esperit Sant del si de 1. Només cal tenir present «Atti del Congresso Teologico Internazionale di Pneumatologia», Con- grés celebrat a Roma del 22 al 26 de marc de 1982. Aquestes Actes són publicades en dos volums amb el títol Credo in Spiritum Sanctum (títol que successivament abreujaré amb la sigla CSS), Roma, Libre- ria Editrice Vaticana, 1983 (vol. 1, 789 pp.; vol. 11, fins a arribar a la p. 1570). Pel que fa al cas, vegeu especialmept les ponencies d'Yves CONGAR, Actualité de la Pneumatologie (v. 1, pp. 15-28) i de J.M.R. TILLARD, L'Esprit Saint dans la reflexion théologique contemporaine (v. 11, pp. 9

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F