Affordable Access

El sentit de la lectura

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

REVETA DEL CENTRE DE LECTURA DE &US. DESEMBRE DE 2000. NÚMER0 66 CENTRE LECTURA REUS E359 Editor: J. M. Balañh Director: Francesc Artero Consell de redacció: Elisabet Velázquez, Raül-David Martínez, Ester Fermndo i Antoni Mateu. Edila: Centre de Lectura de Reus Major 15 4320 1 REUS Tel: (977) 34 07 80 Faw: (977) 34 5 1 52 [email protected] www.centrelectura.org Dipbsit legal T- i 522-93 ISSN 1 132-919X Tirada: 4.000 exemplars En conveni arnb i'lnstitut Municipal d'Acci6 Cultural de Reus Acollida ais ajuts a la prernsa de la Diputació de Tanagona i de la Generalitat de Catalunya Disseny, cornpaginació, cornposici6 i edici6 de textos i producció: TPG ENCAlX SL. REUS Revició lingüística: Carme Agustench Fotolits: PERE preimpressió impressió: A. G. Rabassa SA. REUS Distribució: SEGIMEIL El Centre de Lectura de Reus no comparteix necedriament les opinions deis colhboradors de la Revista En conveni amb: Caixa Tarragona Invertir per millorar ada any, i amb cada pressupost, el Centre de Lectura destina diverses par- tides econbmiques per millo- rar les dependencies i els ser- veis que ofereix als socis. Moltes vegades, aquestes inversions no destaquen gai- re, ja sigui perqui? no estan destinades a executar cap obra de les que es podrien considerar sumptuoses, ja sigui perque pasen desaper- cebudes a la majoria de socis. Pero hi són i sempre es pen- sen i es destinen per a rehabi- litar, conservar i incrementar el patrimoni de l'entitat. Enguany, per exemple, hem adquint més material per a la Videoteca, un servei que ha reviscolat de manera consi- derable, amb la finalitat d'ampliar-ne la infraestructu- ra informhtica. També hem habilitat la sala de dansa que hi ha al vestíbul del Teatre Bartrina, que les responsa- bles i els alumnes de 1'Escola de Dansa coneixen com la sala Roseta Mauri. També hem condicionat un laborato- ri fotogrific, amb l'objectiu de donar més servei als socis que participen

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments