Affordable Access

KOT BOYAMA TEKSTİL ATIKSUYUNDA KALICI KOİ'NİN BELİRLENMESİ

Authors
Publisher
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Teknolojİ

Abstract

Atıksuların arıtma tesisine girişteki karakteristiklerinin tanımlanması biyolojik arıtma tesislerinin tasarımı veişletilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Atıksulardaki kompleks organik madde içeriği BiyokimyasalOksijen İhtiyacı (BOİ), Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Toplam Organik Karbon (TOK) analizleri ilebelirlenmektedir.Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), atıksulardaki organik madde içeriğinin belirlenmesinde yaygın biçimdekullanılan bir parametredir. Bu parametre diğerlerine tercih edilmesine rağmen biyolojik olarak kolay ayrışanorganik madde ile kalıcı organik madde arasındaki farkı belirleyememektedir.Girişteki kalıcı çözünmüş organik madde (inert KOİ) biyolojik arıtma tesislerinde hiç bir değişikliğeuğramadan sistemden çıkmaktadır.Kot boyama tekstil atıksuyunda çözünmüş kalıcı KOİ'nin hesaplanması bu çalışmanın amacınıoluşturmaktadır. Kalıcı KOİ, toplam atıksu ve filtre edilmiş atıksu ile beslenen 2 L hacimli kesikli aerobikreaktörler kullanılarak hesaplanmıştır. Çözünmüş kalıcı KOİ konsantrasyonu (SI) 91 mg/l, çözünmüş mikrobiyelinert ürün konsantrasyonu (Sp) 47 mg/l ve bu toplamın (SI+Sp) başlangıç toplam KOİ konsantrasyonuna (CTo)olan oranı 21 olarak bulunmuştur.Determination of the characteristics of the influent wastewaters is very important in design and operation ofbiological treatment plants. Content of complex organic substrate in wastewaters is determined by analyzingBiological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Organic Carbon (TOC)parameters.Chemical Oxygen Demand (COD) is the parameter to commonly used into determined content of organicsubstrate in wastewaters. Although this parameter is preferred to others it doesn't define discrimination betweenreadily biodegradable material and inert substrate. Influent inert soluble organic substrate (inert COD) exitswithout change from system in biological treatment plants.The aim of this study is to determine of inert soluble COD in wastewaters of the jeans dying textile effluents.Inert fraction of COD was determined by using 2-liter volume aerobic batch reactors fed with total wastewaterand filtered wastewater. Inert Soluble COD (S) concentration and residual soluble microbial productsconcentration (Sp) was found as 91 mg/l and 47 mg/l which is about 21 ratios of Total Initial COD (CTo).

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F