Affordable Access

GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE İHRACAT VE İTHALATINA ETKİSİ

Authors
Publisher
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / Journal of Economics and Administrative Sciences
Publication Date

Abstract

Özet: Bu çalışmada, “gölge değişkenli” ekonometrik modeller ileGümrük Birliği (GB)’nin Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri (12) ile olandış ticaretine etkileri GB anlaşması öncesi ve sonrasındaki tüm ekonomikkoşulların sabit olduğu varsayımıyla araştırılmaktadır. GB anlaşması kapsamıdışında bulunan tarım sektörü dolaylı etkileri ihtimali üzerine analize dahiledilmiştir. 1985-2005 yılları arasındaki dış ticaretin incelendiği analizsonucunda GB’nin Türkiye’nin AB (12) ülkeleri ile olan dış ticaretini arttırıcıbir etkiye sahip olduğu bulunmuştur.Anahtar Kelimeler: Gümrük Birliği, İhracat, İthalat, GölgeDeğişkenler Abstract: In this study, effects of Customs Union (CU) on foreign tradeof Turkey with European Union (EU) is analyzed by econometric models with“dummy variables” supposing all of economic conditions before and after CUare same. Agriculture sector not included in CU have been added in analysisbecause of the probability of its indirect effects. In result of analysis, it isobserved that CU has affected relevant sectors and sum of these sectorspositively. It has been found at the result of the study analyzed foreign trade at1985-2005 period that CU has an increasing effect on foreign trade of Turkeywith EU (12) countries.Key Words: Custum Union, Exports, Imports, Dummy Variables

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.