Affordable Access

Exposició sobre lo llibre "De civitate Dei" de Sant Agustí (Continuació)

Authors
Publisher
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

EXPOSICIÓ SOBRE LO LIBRE « D E CIVITATE DEI» DE S. AGUSIÍ 123 La Oiutnt de Barcelona y son saui Consell de ceñt, com en totas las occasions haja bcn oostrat estat molt -attent a la conseruasio de la . . Prouincia y esta cii~tat seruint sempre de espill y exemplar a totes las altras uniuersitats, no meugs ho feu en esta, puix.en lo present die o altre proxim feu deliberasio de que asas costas y gastos se fes untercio nnmeros de infanteria, y percorouell de ella isques en campaiiya un . ' conseller, qui ab dit Sor. de la Mota obras quant pogues per 1ó benefici publicb de la Prouincia y de esta cintat. . . En aqnest matex dic per aner alguns cediciosnment mort en la vila de Castello de Empuries al noble don Bernat Afonpalau de Ale- many niestre de eamp del tercio de la Veguerta dn Desalu elegit per los deputatsdel General de Cathalunya per deffensa de ella y capiti ' . del castell de Palau offici of6ciant y seruint a la Prouincia, se notifica y feu a saber ab veu de publica crida a totbom generalment que, po- . saria en uians,dedits deputats nb tot effecte ..... ( f . 2777 . . (Fi del uolum) . . . PBL. la edpia, E. MOLIN* Y B R A S ~ S . . EXPOSICIO SOBRE LO LIBRE ((DE GlVlTATE DEI)) DE S, AGUST~ . . (De quantes e quants grans plagiies c de gents mortes d una ' part e da'ltre c de axi proismes, ueliins e afim son uengudes aqucstes uictories? Per lopare de la muller de Pompeii, es assaber, Julius Ce- sar, e p e r lo marit de aquella, es assaber, Pompeu, genir de aquel1 Ce- sar, e apres la mort de la dita muller de Pompeu filla de Cesar jab quant gran e.c0n iust puyiment de dolor Lucaiius ato scAu en lo co- mencament de' son libre con el1 diu: Bella per Emathios plus quam ciuilia campos Jzcsque datunz celeri c a n i m ~ ! etc. (1) , , Es a dir, nos cantam c recordam les batalles mes que ciuils, les quals entreuingueren entie Cesar e Pompeu als cainps apellats emathians (1) Bella per ~ntalhior plus quarn~ciuilia campo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.