Affordable Access

Exposició sobre lo llibre "De civitate Dei" de Sant Agustí (Continuació)

Authors
Publisher
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

EXPOSICIÓ SOBRE LO LIBRE « D E CIVITATE DEI» DE S. AGUSIÍ 123 La Oiutnt de Barcelona y son saui Consell de ceñt, com en totas las occasions haja bcn oostrat estat molt -attent a la conseruasio de la . . Prouincia y esta cii~tat seruint sempre de espill y exemplar a totes las altras uniuersitats, no meugs ho feu en esta, puix.en lo present die o altre proxim feu deliberasio de que asas costas y gastos se fes untercio nnmeros de infanteria, y percorouell de ella isques en campaiiya un . ' conseller, qui ab dit Sor. de la Mota obras quant pogues per 1ó benefici publicb de la Prouincia y de esta cintat. . . En aqnest matex dic per aner alguns cediciosnment mort en la vila de Castello de Empuries al noble don Bernat Afonpalau de Ale- many niestre de eamp del tercio de la Veguerta dn Desalu elegit per los deputatsdel General de Cathalunya per deffensa de ella y capiti ' . del castell de Palau offici of6ciant y seruint a la Prouincia, se notifica y feu a saber ab veu de publica crida a totbom generalment que, po- . saria en uians,dedits deputats nb tot effecte ..... ( f . 2777 . . (Fi del uolum) . . . PBL. la edpia, E. MOLIN* Y B R A S ~ S . . EXPOSICIO SOBRE LO LIBRE ((DE GlVlTATE DEI)) DE S, AGUST~ . . (De quantes e quants grans plagiies c de gents mortes d una ' part e da'ltre c de axi proismes, ueliins e afim son uengudes aqucstes uictories? Per lopare de la muller de Pompeii, es assaber, Julius Ce- sar, e p e r lo marit de aquella, es assaber, Pompeu, genir de aquel1 Ce- sar, e apres la mort de la dita muller de Pompeu filla de Cesar jab quant gran e.c0n iust puyiment de dolor Lucaiius ato scAu en lo co- mencament de' son libre con el1 diu: Bella per Emathios plus quam ciuilia campos Jzcsque datunz celeri c a n i m ~ ! etc. (1) , , Es a dir, nos cantam c recordam les batalles mes que ciuils, les quals entreuingueren entie Cesar e Pompeu als cainps apellats emathians (1) Bella per ~ntalhior plus quarn~ciuilia campo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments