Affordable Access

Les dues traduccions angleses del 'Tirant lo Blanc': LaFontaine 1973/1993, Rosenthal 1984/1985

Authors
Publisher
Marges, Els: revista de llengua i literatura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Notes Les dues traduccions angleses del Tirant lo Blanc: LaFontaine 197411393, Rosenthal 1984- 1985, per Curt Wittlin És ben probable que l'arxiconeguda ex- clamació en el Quijote sobre «el mejor libro del mundo» hagi motivat ja des de segles dotzenes de cervantistes a fullejar -si en trobaven una edició o traducció- l'elogiat Tirante. Aixi, cap al 18 12, el polígraf angles Robert Southey, traductor de l'Amadís de Gaula, es va posar a llegir la vella versió italiana. Li va causar un gran disgust. Diu aue «no havia encontrat mai un autor amb Gna fantasia tan bestial» (Omniana, reed. 1969, ps. 275-280). És perque tots els lectors anglbfons pen- saven com Southey que no s'havia traduit mai el Tirant a l'angles? Cal explicar de ma- nera semblant la falta d'una traducció a l'alemany i de reedicions o substituts de les antigues versions a l'italia i al frances? L'interes america en el Tirant h a d a po- gut comencar amb el facsímil del text origi- nal publicat l'any'1904 per la Hispanic So- ciety de Nova York. El mecenes d'aquella institució, el mil.lionari Archer Huntington -aue vrobablement s'havia fet comvrar a ~ s i a n y a aquell incunable únic-, va regalar un exem~lar del facsímil al ~rofessor H.A. Todd de-la Universitat ~olumbia de Nova York. Aquest, el 19 14, va animar un alumne seu, James Vaeth, a dedicar-hi una tesi de doctorat. La tesi, defensada el 1917, es va publicar l'any següent. Fou reimpresa el 1966 i encara continua essent valuosa. Perb no sembla haver obert les portes dels depar- taments universitaris americans al Tirant. Estudiar Martorell sense saber llegir ca- tala antic ha esdevingut més facil en els anys quaranta, gracies a l'in ent labor de Martí de Riquer. El 1947 facjita als caste- llanoparlants l'accés a la seva edició del Ti- rant original reeditant-lo amb una intro- ducció i unes notes en castella. La seva pri- mera edició de l'antiga versió castellana era limitada a biblibfils; es divulgara forca més a partir

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F