Affordable Access

Prof. dr Mate Hraste

Authors
Publisher
Croatian philological society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ĆASOPIS ZA KULTURU HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA IZDAJE HRVATSKO FILOLOŠKO PRWŠTVO ZAGREB, VELJAĆA 1971. GODIŠTE XVIII PROF. DR MATE HRASTE (1897-1970) I opet je iz naše sredine otišao vrijedan znan· stveni radnik. 29. studenoga 1970. preminuo je u Zagrebu sveučilišni profesor i akademik Mate Hras'\e, ugledni hrvatski lingvist. Casopis Jezik je izgubio jednoga od svojih najstarijih uredni· ka, jer je prof. Mate Hraste bio član njegova uređivačkog odbora od god. 1952, tj. od samog osnutka Jezika do svoje prerane smrti. Za sve nas to je težak gubitak, koji ćemo naknaditi samo pojačanim radom. Mate Hraste je rođen 25. siječnja 1897. u Bru· sju na otoku H~ru, u središtu čakavskog dija- lekta. Gimnaziju je polazio u Dubrovniku i Spli- tu, a sveučilišne studije u Zagrebu i Beogradu. U Zagrebu je g. 1923. diplomirao položivši ispit »iz hrvatskog jezika kao glav· ne struke 1i iz klas.ičke arheologije «. Po običaju tadašnjeg vremena p{)Šao je ll srednjoškolsku službu te je služio kao srednjoškolski profesor u Sremskoj Mitrovici, Sisku i Petrinji, ali se uz sve to bavio i znanstvenim radom. Po- svetio se proucavanju hrvatskih dijalekata, u prvom redu svojega rodnog ča­ kavskog dijalekta. Treba znati koliko je samoprijegora u tadašnje vrijeme izi- skivala naporna nastavnička služba kombinirana sa znlllllstvenim terenskim radom, da bi se shvatila ljubav prof. Mate Hraste za ispitivanje dijalekata i jezika uopće. Godine 1926. objavio je u Južnoslovenskom filologu (knj. VI) ll Beogradu »Crtice o bruškom dijalektu«, dakle . o dijalektu svojeg rodnog Brusja, u kojem je pr:oveo mladost kao sin zemljoradnika i vinogradara. Cvijek je isticao kako položaj Brusja u visinama dominira nad ovim prekrasnim dije- lom hrvatskoga Jadrana. Od Brusja polazi na čitav Hvar, pa g. 1935. objavljuje raspravu » Čakavski dijalekat ostrva Hvara «, i opet u Južnoslovenskom filologu (knj. XIV) , jer je dijalektološko školovanje stekao u prof. Aleksandra Belića, začetnika ugle- dne dijalektološ

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments