Affordable Access

De la vida del Centre

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

DE LA VIDA DEL CENTRE. SECCIO D'ARTS 1 OFlClS Ham rebut la següent comunicacació que 'nr com- plavem en reprodulr integrament : <Amb veritable goig Iia llegit, aqucstaJunta Sec- cional, el primer nombre de la REVISTA DEL CENTRE DE LECTURA, vcritablemcnt erpléndida tant per sa magnífica prescntaeió com per la qualitat de les fir- mes que hi colloboren. Aquesta Secció es complau en que s'hagi fet pú- blica la creació de I'Escols teorica i practica de con- tramestres perquc ella ve a iniciar una nova orieota- eió educadora en el si de I'obrerismc reuseoc. Per fi arriba el periode de grandena que hem somniat mol- tea veasdes i I'hem d'aprofitar par a expandir I'ali- El. conoocis que observio la manca d'alguna obra determinada en el catileg de oastra biblioteca, PO- den observar-ho a I'encarreaat de la mateira 1 la - Directiva procurara adquirir-la. - El present número de LA REVISTA, sera repartit Únteament al. surcriptors. El qui observi alguna deficiencia en el reparti- ment, serveiri 'S advertir-la al Conserge del C~NTRE. - Tocant a son terme les ebres de montatge dels aparells de calefacció del Teatre Bartrina i de les demés dependencies de la planta baina del nostre edifici social, comencara aviat I'instalació eorrespo- nent a totes les hsbitacions de Sentressol i pisos su- ment cipciitual entre tots els que er trobin nlaocats p r r i o r s . de lo mis ncccrsari en I'ciisenynn~a; heni d'instriiir T~~ important "bra ha sigut confiada a la cesa Ilóxieament sexons siquiii les neeerritats del trrbnll. Muntader. de Baiceloiia. i pieparar els homes per a que puguin triamfar dins de les respectives profesrions. Le Junta Seceional, perla seva part, vol fer lo que pugui per a ajudar a atendre a totes les necessitats intel'lectuals de la classe obrera i donar facilitats a la jovintut estudiosa per a que faci brillar la seva iotel.ligencia i, a I'cfecte, és disposa a donar el pri- mer pas organitzant una exposició en la que hi po-

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F