Affordable Access

การวิเคราะห์นิทานชาดกที่ส่งเสริมสันติธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • ชาดก--ประวัติและวิจารณ์
  • สันติภาพ
  • การศึกษาปฐมวัย

Abstract

วิเคราะห์นิทานชาดกที่ส่งเสริมสันติธรรมให้แก่เด็กปฐมวัย ในด้านการขจัดความขัดแย้ง โดยการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี และ การดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบ โดยศึกษานิบาตชาดกที่เป็นอรรถกถา จำนวน 547 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร 2540 ได้รวบรวมและเรียบเรียงเป็นนิทานร้อยแก้วแล้ว เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอดคล้องกับสันติธรรม สำหรับเด็กปฐมวัยในนิทานชาดก โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์สันติธรรมในนิทานชาดก และศึกษาวิธีการนำนิทานชาดกไปใช้ ในการส่งเสริมสันติธรรมให้แก่เด็กปฐมวัย โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ และ แบบสังเกตพฤติกรรมการนำนิทานชาดกไปใช้ ผลการวิจัย 1.มีนิทานชาดกจำนวน 39 เรื่อง ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสันติธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ นิทานชาดกที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสันติธรรม ด้านการละเว้นความชั่ว จำนวน 20 เรื่อง และ ด้านการทำความดี จำนวน 19 เรื่อง 2 นิทานชาดกสามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมสันติธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยได้ แต่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการใช้ภาษาให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านภาษา และวิธีการนำไปใช้ต้องสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ที่เรียนรู้ผ่านการกระทำ และ การเลียนแบบ ดังนั้ผู้นำนิทานชาดกไปใช้ส่งเสริมสันติธรรมให้แก่เด็กปฐมวัย จึงจำเป็นต้องปรับแต่งภาษาในนิทานให้ง่ายขึ้น และสร้างบรรยากาศในการนำไปใช้ที่สงบ มีสมาธิ และ ยังต้องพัฒนาตนให้เป็นตัวแบบที่ดีให้แก่เด็กอีกด้วย

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments