Affordable Access

Un Nou meteorit trobat a Catalunya

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Un Nou meteorit trobat a Catalunya 109 COMUNICACIONS UN NOU METEORIT TROBAT A CATALUNYA, PEE MOSSEN NORBERT FONT Y SAGUE, PBRE. La cayguda 6 trovalla de un meteorit es un dato de molta importancia que es celebrat sempre per les ciencies que tenen per objecte taut 1' estudi dels astres en general corn de la terra en particular, ja que per ell podem tenir coneixement de la natura dels astres diferents de la terra, y establir entre aquella y aquets comparacions, de les que 's dedueixen 11o- giques consegiiencies que ilustren molt y molt sobre 1' estat de les regions pregones del nostre globo y que, per altra part, tendeixen a confirmar el trascendental principi de unitat de plan en 1' Univers. L' origen desconeguda dels meteorits els d6na encara mes importancia, car es dificilment acceptable la suposansa aven- turada dels qui els creyen foragitats per la activitat volca- nica de la Terra 6 de la Lluna. Un cos llensat de la Terra sols pot defugir la atraccio nostra si to una velocitat al menys igual a is velocitat parabolica, 6 sfa igual a la que tindria un cos que arribes a la Terra procedent de 1' infinit. Donchs be, aquesta velocitat de projeccio (vora 12 km. per seg6n), ni en el present ni en el passat es rahonablement concedible a la Terra, adhuc prescindint de la resistensa de la atm6sfera. El cas de la Lluna no es pas gees mes planer, perque en primer lloch la gran densitat dels meteorits contrasta fortament ab la petita densitat de la Lluna, y en segon lloch, si be la feble gravitat superficial de la Lluna fa mes possible que un cos fuja de la seva atraccio y assolint el punt neutre caiga dintre la esfera d' atraccio terrania, no 's pot oblidar que segons la l6gica mecanica, a menor densitat y menor gravitat deu co- rrespondre menos forsa projectiva. Actualment la ciencia mes aviat apar cercar el parentfu dels meteorits, decantantse vers tlo els estels volants y 'is estels ab cua, haventhi un autor molt series (Langley) qui presenta decidit cert meteorit com

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F