Affordable Access

La XXXIII edició de l'UCE

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

RCDLR01,3,3 (Page 40 - 41) Revista del Centre de Lectura de Reus . Núm. 1. 4t trimestre de 2001 40 PÀGINA OBERTA Revista del Centre de Lectura de Reus . Núm. 1. 4t trimestre de 2001 41MIRADOR LLIBRES POSITIVISME I ECONOMIA POLÍTICA Pere Estasén: Cataluña. Estudio acerca las condiciones de su engrandecimiento y riqueza, Editorial Base [reedició], Barcelona, [(1900) , 2000]. [Estudi introductori a càrrec de Francesc Roca]. El positivisme com a sistema científic no és antitètic respecte de la instrospecció que fluïa de l’escola romàntica. L’aportació de l’estudi de Pere Estasén (1855-1913) sobre l’estat de la qüestió de les bases econòmiques, territo- rials i culturals que han de bastir el progrés social i polític català rau a establir un conei- xement de les pròpies potencialitats del país per a construir un sistema econòmic en el qual la darrera etapa és integrar una regió econòmica (Catalunya) en el sistema econò- mic nacional-estatal espanyol. El que és innovador d’aquest assaig -del conjunt de la trajectòria de l’economista- pel que fa al regionalisme polític en auge des de la fi de segle és el mètode positivista aplicat a l’estu- di econòmic del país. Segons Estasén calia bastir una anàlisi de les forces de producció a partir de les realitats concretes de cada àmbit econòmic. La influència dels sistemes d’eco- nomia nacional proteccionista de List es concreten en una metodologia adreçada a cercar les fonts de la riquesa nacional, entesa aquesta riquesa dins d’un programa de rege- neració econòmica i política espanyola. Allò que trobava a faltar aquest intel.lectual era una inquietud per la manca d’uns estudis econòmics parcialitzats en cada faceta dels sectors productius que haurien d’haver tin- gut incidència en el catalanisme, atès que per Estasén calia -encara- un coneixement propi del país. De fet, Cataluña és el punt d’arribada de reflexions parcials sobre la necessitat de vin- cular política i economia des del cientifisme. Així, en el Foment de la riquesa de Catalunya té

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments