Affordable Access

La XXXIII edició de l'UCE

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

RCDLR01,3,3 (Page 40 - 41) Revista del Centre de Lectura de Reus . Núm. 1. 4t trimestre de 2001 40 PÀGINA OBERTA Revista del Centre de Lectura de Reus . Núm. 1. 4t trimestre de 2001 41MIRADOR LLIBRES POSITIVISME I ECONOMIA POLÍTICA Pere Estasén: Cataluña. Estudio acerca las condiciones de su engrandecimiento y riqueza, Editorial Base [reedició], Barcelona, [(1900) , 2000]. [Estudi introductori a càrrec de Francesc Roca]. El positivisme com a sistema científic no és antitètic respecte de la instrospecció que fluïa de l’escola romàntica. L’aportació de l’estudi de Pere Estasén (1855-1913) sobre l’estat de la qüestió de les bases econòmiques, territo- rials i culturals que han de bastir el progrés social i polític català rau a establir un conei- xement de les pròpies potencialitats del país per a construir un sistema econòmic en el qual la darrera etapa és integrar una regió econòmica (Catalunya) en el sistema econò- mic nacional-estatal espanyol. El que és innovador d’aquest assaig -del conjunt de la trajectòria de l’economista- pel que fa al regionalisme polític en auge des de la fi de segle és el mètode positivista aplicat a l’estu- di econòmic del país. Segons Estasén calia bastir una anàlisi de les forces de producció a partir de les realitats concretes de cada àmbit econòmic. La influència dels sistemes d’eco- nomia nacional proteccionista de List es concreten en una metodologia adreçada a cercar les fonts de la riquesa nacional, entesa aquesta riquesa dins d’un programa de rege- neració econòmica i política espanyola. Allò que trobava a faltar aquest intel.lectual era una inquietud per la manca d’uns estudis econòmics parcialitzats en cada faceta dels sectors productius que haurien d’haver tin- gut incidència en el catalanisme, atès que per Estasén calia -encara- un coneixement propi del país. De fet, Cataluña és el punt d’arribada de reflexions parcials sobre la necessitat de vin- cular política i economia des del cientifisme. Així, en el Foment de la riquesa de Catalunya té

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.