Affordable Access

Cumhuriyet Dönemi’nde Adana’da eğitim (1923-1950)

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Eğitim Tarihi

Abstract

Bu çalışmada Adana'da eğitimin temelini oluşturan ve en yaygın eğitimkurumlarının yer aldığı “ilköğretim” alanı incelenmiştir. Türkiye Cumhuriyet'i MustafaKemal Atatürk'ün önderliğinde I. Dünya Savaşı'ndan sonra, işgalci batılı devletlere karşıyürütülen ulusal bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi sonucunda kurulmuştur. YeniCumhuriyet'in temel hedefi, Türk toplumunu geri kalmışlıktan kurtarmak, ulusal, laik,demokratik ve çağda bir toplum yaratmaktı. Bu hedefe ulaşmanın öncelikli koşulu ise hiçşüphesiz çağın gerektirdiği bilgilerle donatılmış , eğitimli ve bilgili insanlar yetiştirmekti.İlköğretim eğitim hayatının ilk ve temel aşamasıdır. Bu nedenle önemlidir.Cumhuriyet, bu amaçla Osmanlı eğitim sisteminden farklı bir eğitim anlayışıylakendi eğitim sistemini kurmuş ve Devletin niteliklerine uygun olarak, ulusal, çağdaş , laik,karma ve demokratik bir eğitim politikası oluşturmuştur.Bu çalışma ile Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle ilköğretim politikası veuygulamalarının, 1923-1950 yılları arasında, Adana ve merkeze bağlı köylere nasılyansıdığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca Adana merkez ve merkeze bağlı köylerdeeğitimin -özellikle ilköğretimin- yaygınlaşması için harcanan çabalar ve 27 yılda geldiğinokta, bu konuda yapılan çalışmalar, yöneticiler, halk ve çeşitli kurumların ilköğretimeverdikleri destek saptanmıştır.Anahtar kelimler: Eğitim, İlköğretim, Cumhuriyet Dönemi İlköğretim, İlköğretimPolitikası, İlköğretim Sistemi, Adana, Adana'da İlköğretim.------The Turkish Republic was founded as a result of the national independence andfreedom struggle against the occupier western countries after the First World War inM.Kemal ATATURK's leadership. The basic aim of the New Republic was to save theTurkish society from underdevelopment and to create a national, secular, democratic andcontemporary society. The preliminary condition to reach that aim was undoubtedly toraise people who were educated, well-informed and the people who were equipped withthe necessary knowledge that the era requires. The primary education is the first and basicstep of the educational life. That's why the primary education is very important.Aiming this, the Republic created its own education system; anational,contemporary, secular, coeducational and democratic education policy which was suitableto the state's properties but totally different from the Ottoman's educational system.With this study it has been tried to bring out how the Turkish Republic'seducational policy especially the primary education policy and its practices affected Adanaand the villages that connected to the city center. Furthermore the efforts made for theeducation especially for primary education in Adana-city center and in the villagesconnected to it, the point it has come to in 27 years, the efforts made for the education, thesupport that was given to the primary education by the managers, people and someinstitutions have been fixed.Key words: Education, Primary Education, Republic's Period Education, PrimaryEducation Policy, Primary Education System, Primary Education in Adana

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F