Affordable Access

Egipatska teoforna imena na tlu Hrvatske

Authors
Publisher
Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

55 Selem Petar.p65 109 Osmero nositelja egipatskih teofornih imena epigrafski je posvjedo~eno u obalnim gradovima i u neposrednome zale|u priobalja provincije Dalmacije. ^etiri su antroponima izvedenice iz Izidina imena, tri iz Serapisova i jedno iz Apisova imena. Razmatra se kako su oni uklopljeni u rimsku onomasti~ku formulu i kakva su statusa njihovi nositelji. Imena ukazuju na nazo~nost osoba egipatskoga podrijetla u dalmatinskim lukama, osobito u Saloni, Jaderu i u podru~jima koja su k njima gravitirala. Klju~ne rije~i: teoforno ime, Izida, Serapis, Apis, natpis, Dalmacija, egipatsko podrijetlo EGIPATSKA TEOFORNA IMENA NA TLU HRVATSKE UDK 930.2 653 Primljeno/Received: 1997. 11. 20. Prihva}eno/Accepted: 1997. 12. 15. Petar SELEM Petar Selem HR-10000 Zagreb Arheolo{ki zavod Filozofskog fakulteta I. Lu~i}a 3 U spomenike {to svjedo~e o nazo~nosti kultova podrijetlom s Istoka ubrajamo i one s teofornim imenima. Takvih imena, {to su naj~e{}e izvedenice iz imena bo anstava, a vrlo rijetko i u obliku imena samoga boga, nalazimo u svezi sa svim najva nijim isto~nim vjerovanjima: ~esta su ona {to se odnose na egipatske bogove, nalazimo ih, pa i na na{em podru~ju, u svezi s Kibelinim kultom,1 a znane su i osobe {to nose ime iranskog (u kojoj mjeri?) boga Mitre.2 U znanstvenoj se literaturi podosta raspravljalo o zna~enjima te pojave za razmatranje nazo~nosti isto~nih vjera na stanovitom podru~ju, i u okvirima odre|enih dru{tvenih skupina. Tuma~enja su se kretala u rasponu od mi{ljenja da je teoforno ime apsolutni dokaz vjerske pripadnosti osobe, pa dakle i nazo~nosti kulta na mjestu gdje je utvr|ena nazo~nost te osobe, pa do mnogo skepti~nijeg pristupa koji se temeljio na ~injenici da osoba ~esto nije odgovorna za ime {to ga nosi: imena djeci daju roditelji, robovima ili oslobo|enicima mogu ih dati njihovi gospodari. Klju~ni je argument skeptika: zar su ba{ sve Marije u na{em vremenu gorljive {tovateljice Bogorodice? Danas, kada o nazo~nosti isto~nih vjerovanja govorimo vi{e

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments