Affordable Access

Egipatska teoforna imena na tlu Hrvatske

Authors
Publisher
Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

55 Selem Petar.p65 109 Osmero nositelja egipatskih teofornih imena epigrafski je posvjedo~eno u obalnim gradovima i u neposrednome zale|u priobalja provincije Dalmacije. ^etiri su antroponima izvedenice iz Izidina imena, tri iz Serapisova i jedno iz Apisova imena. Razmatra se kako su oni uklopljeni u rimsku onomasti~ku formulu i kakva su statusa njihovi nositelji. Imena ukazuju na nazo~nost osoba egipatskoga podrijetla u dalmatinskim lukama, osobito u Saloni, Jaderu i u podru~jima koja su k njima gravitirala. Klju~ne rije~i: teoforno ime, Izida, Serapis, Apis, natpis, Dalmacija, egipatsko podrijetlo EGIPATSKA TEOFORNA IMENA NA TLU HRVATSKE UDK 930.2 653 Primljeno/Received: 1997. 11. 20. Prihva}eno/Accepted: 1997. 12. 15. Petar SELEM Petar Selem HR-10000 Zagreb Arheolo{ki zavod Filozofskog fakulteta I. Lu~i}a 3 U spomenike {to svjedo~e o nazo~nosti kultova podrijetlom s Istoka ubrajamo i one s teofornim imenima. Takvih imena, {to su naj~e{}e izvedenice iz imena bo anstava, a vrlo rijetko i u obliku imena samoga boga, nalazimo u svezi sa svim najva nijim isto~nim vjerovanjima: ~esta su ona {to se odnose na egipatske bogove, nalazimo ih, pa i na na{em podru~ju, u svezi s Kibelinim kultom,1 a znane su i osobe {to nose ime iranskog (u kojoj mjeri?) boga Mitre.2 U znanstvenoj se literaturi podosta raspravljalo o zna~enjima te pojave za razmatranje nazo~nosti isto~nih vjera na stanovitom podru~ju, i u okvirima odre|enih dru{tvenih skupina. Tuma~enja su se kretala u rasponu od mi{ljenja da je teoforno ime apsolutni dokaz vjerske pripadnosti osobe, pa dakle i nazo~nosti kulta na mjestu gdje je utvr|ena nazo~nost te osobe, pa do mnogo skepti~nijeg pristupa koji se temeljio na ~injenici da osoba ~esto nije odgovorna za ime {to ga nosi: imena djeci daju roditelji, robovima ili oslobo|enicima mogu ih dati njihovi gospodari. Klju~ni je argument skeptika: zar su ba{ sve Marije u na{em vremenu gorljive {tovateljice Bogorodice? Danas, kada o nazo~nosti isto~nih vjerovanja govorimo vi{e

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.