Affordable Access

Vida corporativa : curs 1996-1997

Authors
Publisher
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

VIDA CORPORATIVA Sessió del dia 10 d'octubre de 1996. - El President, Excm. Sr. Eduard Ripoll i Perelló, dóna la benvinguda als senyors acade- mics en i'inici del nou curs. El Dr. Ripoll fa entrega als presents dels nous llibres editats per I'Academia, I'Anuari corporatiu per als anys 199611997 i el llibre de la Dra. Marta Darder, De no- minibus equorum circensium. Pars occidentis. El President informa que ja hi ha data per l'ingrés de I'Aca- demica Electa Dra. Lola Badia, que Ilegira el seu discurs de re- cepció el dia 21 de novembre d'enguany, i sera contestada pel Dr. Josep Romeu. Es presenten les propostes d'Academics Corresponents dels senyors Martín Almagro Gorbea, Carlo Peretto, PeteE Brown i Juan Schobinger. S'informa també de la proposta presentada pel President de nomenar Acadtmic Honorífic al Sr. Jordi Maragall i Noble. La votació corresponent és favorable per aclamació. El Sr. Mara- gall recollira el seu títol el proper dia 7 de novembre, i pronun- ciara una conferencia titulada <<Record de Josep Pijoan». Després de la sessió, els academics es traslladen a l'església dels Sants Just i Pastor per assistir a la Missa pels academics difunts senyors Joan Ainaud de Lasarte i José M. Valverde, ofi- ciada pel Pare Alexandre Olivar. 418 VIDA CORPORATIVA Sessió extraordinaria per a la recepció del Sr. Jordi Maragall i Noble com a A&ir Honorific, el dUt 7 de novembre de 1996.- El Dr. Ripoll recorda que, amb l'elecció del Sr. Maragall com a Acadernic Honorífic, es recupera una categoria que durant molts anys no havia estat present a la vida corporativa. El Dr. Rorneu fa una presentació, que és seguida per la dis- sertació sRecord.de Josep Pijoan~ del Sr. Jordi Maragall. Pos- teriorment, el President li fa entrega del Diploma, la insígnia i la medalla d'Acadernic Honorífic. Sessió del dia 14 de novembre de 1996. - Es procedeix a les lectures de les propostes d'Academics Corresponents i es pre- senta la del Dr. Miquel Cura. L'Ac

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F