Affordable Access

Đời sống - Tư liệu khoa học

Authors
Publisher
Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS)
Publication Date

Abstract

1. Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và đào tạo khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam: thành tựu và kinh nghiệm"2. Hội nghị - Hội thảo: Các giải pháp bài trừ hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số3. Hội thảo khoa học: Cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments