Affordable Access

La tercera carlinada a Torredembarra: els documents carlistes (1873-1875)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

LA TERCERA CARLINADA A TORREDEMBARRA: ELS DOCUMENTS CARMSTES (1 873 - 1875) La majoria dels investigadors del carlisme -encara és necessiria una defi- nició més exhaustiva d'aquest terme- en els seus articles i cornunicacions pre- senten la queixa de la manca d'estudis objectius sobre el tema, ja que la historia, segons es diu, sempre l'escriuen els vencedors. El present treball intenta defugir aquest convencionalisme ja que investiga ei període conegut com a tercera carlinada, en I'imbit geogrific del Camp de Tarragona, i concretament a la vila de Torredembarra, basat en els documents del Ejército Real de CataL~~ña, documents oficials que arribaven com a correspon- dencia a I'Ajuntament de Torredernbarra. Amb aixo volen1 dir que s'observari aquest període histbric des del punt de vista del bindol que posteriorrnent coriegué la derrota: el carlista. D'aquesta manera, analitzant els seus docurnents, podrem corieixer els scus comanda- ments, les seves intencions, posicions, demandes i accions, i tarnbé les seves difi- cultats. Als estudis realitzats fins al moment sobre Torredembarra s'exposa que la vila va ser durant tot el segle XU( un punt de rrlarcat caricter liberal. Mtjanqant I'anilisi dels documents citats no volem conuadir aquesta afirmació, ans al con- trari, preterlem reforqar-la, vistes les relacions dels poders factics de Torredernbarra davant les exigencies carlistes, conuastant les accions preses pel poble i l'ajuntament amh les declaracions dels documents facciosos. Els documents a que fem referencia els hem trobat a I'Arxiu Municipal de Torredembarra, després de vencer alguna dificultat. 1 és que I'arxiu torrenc no és obert al púhlic; la seva consulta és més aviat restringida, no hi ha un arxiver professional, la majoria dels documents són d'epoca recent, la seva ordenació és bastant deficient, etc. Tot i aixb hem de regraciar les persones que ens van posar en el camí d'aquesta investigació: Pep Rargalló, Pere Anguera, i les noies de

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F