Affordable Access

PÀGINES DE L'ÀMBIT. De Martín, Meix i el Palmàrium

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ACTUALlTATS / pAGINES DE L'AMBIT / ACTA " A ........... Amblt de Recerques del Berguedá En la mort de Josep Maria de Martín El d ia 20 de ge ncr de 2005 v.a morir a Be rga , a I'edal de 84 anys, Jose p Ma ria de Martín , pintor, escripl or i inl el·leclua l ben cone - gUI pcls leclors de la nOSl ra re vis- la. Qua n l'Aj ulll a lllenl va deci- dirlliura r-li la Meda ll a d 'o rde la ciul al de Bcrga , I'hivern de I'any 2000, a L'EROL va lll dedi ca r-Ii u ns a rt ieles d 'holllena lge, per fer unaaproximacióa la seva fi gura ~ d' hulll a ni sla. Ara, després de la ¡¡ ~ seva mort , eSle l11 pre paran l un Doss ie r pcr inl en la r ref leclir el que ha eSla l la perso nalil a l glo- ba l de De Mart Ín dins del l11ón de la cu llu ra , ma lt: ri a a la que va ded ica r gra n pa rt de la seva vida . Josep Ma ria de Martín va lenir se lllpre obert es les portes de casa seva a L'E ROL i a l' Ámbil de Re- ce rqu es de l Bl'I'gued a, co l· la- boranl a lllb nosa ltresen els 1110- l11en lS en q ue, pe r una raó o a l- Ira, va l11 necess il a r e l se u aju \. om a apressal com ial , am b el presen l nÚlll e roa les port es de la illlprellll J , re p roduún I'a rticl e d 'op inió queel noslre direclorva publica r el di ssa blc 22 de ge ne r a les pagines de cultura del di a ri Regió 7. G racies pe r 101. se nyo r Josep Ma ria de Ma rtín. lfROl Portada de L'EROL número 36, realitzada per Josep Maria de Martín en motiu del dese aniversari d 'aquesta publicació. " De Martín, Meix i el Palmarium "Un hom, ben alt puc dir-ho, és un baró de doto Pical damunt la /linda del petri casalot L'escul de ma nissaga allotja un aligot. Corcat rajol amaga mon remorós bossot. " Aquestés I'aristocratic autoretratdel poeta bergueda Ber- nat Meix, inspirar. segons ens contava loan Perucho en e l llibre Monstruari fantastic, pel Palmarium, ("anima l delicadíssim, la naturalesa del qual es manifesta en e/s racons obscurs i, sempre, a través de lIeugeres crispaci

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F