Affordable Access

Employer branding: positionering av varumärket gentemot nuvarande och framtida anställda - en fallstudie av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers -

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Varumärkesstrategier
  • Employer Branding
  • Human Resource Management
  • Identitet
  • Image
  • Profil.
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

Vi ämnar kartlägga arbetet kring varumärkesstrategier hos Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, avsedda för att attrahera, behålla och utnyttja kompetent personal. Vårt syfte blir således att undersöka företagets ”employer brand”, samt hur det påverkar organisationens interna arbetsprocesser och positionering på kompetensmarknaden. Uppsatsen är av kvalitativ och kartläggande fallstudiekaraktär och vi har använt oss av en induktiv undersöknings ansats. Primärdata utgörs av intervjuer med representanter från fallföretaget samt en expertintervju. Ur studien går att urskönja att investeringar görs i företagets employer brand. Arbetet tycks främst syfta till att attrahera ny kompetens, dock finner vi det oklart hur de arbetar för att behålla befintlig personal inom företaget. Det finns en viss problematik beträffande förmedling av vision och värderingar inom företagets samtliga affärsområden, och inte endast i dess kärnverksamhet. Det framgår att företaget har en stark övergripande varumärkesidentitet men det råder tvivel om huruvida dess employer brand har en tillräckligt unik profilering.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments